Nejdříve krátké ohlédnutí do minulosti
V průběhu privatizace bytového fondu v Praze 7 se objevuje takový zvláštní fenomén: Téměř periodicky se vyskytuje problém, který hromadně proces privatizace přibrzdí. Tak kolem roku 2000 to byla chybějící koncepce bytové politiky Prahy 7. Když se městská část s tímto problémem jaksi vyrovnala a proces se zdárně rozběhl, údajná liknavost Katastru nemovitostí při zápisu Prohlášení vlastníka bránila postupu privatizace. To bylo na přelomu let 2002/2003. Když se katastr „rozjel“ a převážná část domů byla „rozparcelována“, zjistily se v Prohlášení vlastníka téměř u všech domů závady (to bylo v roce 2004). Začalo se tedy odznovu, do toho přišla rada s nápadem masivní výstavby půdních bytů (když už ty chyby něco stály...). Najala si na to firmu bez jakýchkoliv zkušeností a tomu odpovídal pak i průběh privatizace. Po roce bezradného přešlapování byl následující rok 2006 poznamenán řešením problémů, které si vedení radnice svým nekvalifikovaným rozhodnutím způsobilo. Po razantním našlápnutí nového vedení radnice v lednu 2007 to znovu vypadalo nadějně. Je tady ale opět sudý letopočet a vypadá to, že privatizace je zase na polomrtvém bodě. Tentokrát zřejmě z důvodu řešení věcných břemen, což je jeden z opakujících se argumentů pro současný útlum při dokončování privatizace. A to zbývá opravdu, ale opravdu jenom ten pověstný krůček....

Jak ten rok probíhal
Na zasedání zastupitelstva dne 11.12.2006 dostává rada za úkol vyřídit a předložit na příští jednání zastupitelstva odpověď na petici občanů Prahy 7 k problematice nesplněného programového prohlášení Rady MČ ve volebním období 2002 - 2006 ve věci privatizace bytů ve správě Městské části Praha 7, s termínem splnění úkolu k 29.01.2007.

Na tomto zasedání zaznělo kromě jiného i následující vyjádření starosty:
„Na zasedání 29.1.07 předložíme před toto zastupitelstvo a před plénum občanů, kteří přijdou, všechny varianty řešení, předtím ovšem nastane krok, kdy vyvolám jednání se zástupci petičních výborů, abychom toto zkoordinovali.“

Leden 2007
Jako veskrze pozitivní lze vnímat zadání právního posouzení možnosti urychlení privatizace advokátní kanceláři Balcar, Prokopec, Veselý, a to již na zasedání rady 2.1.07. Dále je pozitivní to, že zadání směřovalo k posouzení možností urychlení procesu privatizace a nikoliv k vytváření alibi pro radu, jak jsou její smlouvy s Pluggetem z právní stránky čisté.
Došlo taktéž na splnění slibu starosty, že uspořádá setkání s petičním výborem (=zástupci nájemníků v domech s půdními byty). Stalo se tak hned poté, co obdržel právní posouzení od zmíněné advokátní kanceláře. Setkání se uskutečnilo 17.1. a jako hlavní informaci na něm Mgr. Pavlík (pověřený řízením právního odboru) sdělil, že z právního hlediska nic nebrání tomu, převádět bytové jednotky, jakmile je radou schváleno Prohlášení vlastníka budovy.

Radou je pak učiněn další vstřícný krok k nájemníkům v domech s plánovanými půdními byty, a to v usnesení rady ze 16.1.07, kde rada souhlasí s neuplatněním jednostranného zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb.u bytů v domech, které jsou zařazeny do projektu realizace půdních vestaveb. Je ovšem třeba říci, že vzhledem k tomu, co nájemníky při stavbě půdních bytů čeká, by tuto úlevu často rádi oželeli výměnou za neuskutečněnou půdní stavbu. S bezohledným působením stavebních firem má již neblahou zkušenost nemálo nájemníků v postižených domech.

Na jednání dne 29.1. ukládá rada paní radní Justové předložit na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 návrh na urychlení a možnosti řešení způsobu privatizace v domech určených k realizaci půdních vestaveb s termínem 29.1. A tak se i stane: návrh je tentýž den zastupitelstvem schválen.

Únor - Březen
Na naše poměry neuvěřitelně rychle dochází v duchu schváleného postupu k prvnímu odsouhlasení radou převodu bytových jednotek v domě U Průhonu 25, a to 20.2. Následně na nejbližším zasedání 26.3. je převod těchto bytových jednotek posvěcen i zastupitelstvem. Zdá se, že splnění starostova slibu dokončit privatizaci nejpozději do konce roku, nic nebrání. Pak se ale začínají dít věci podivné.

Květen - Srpen
Jako první, neočekávaná změna, nastává usnesením rady z 30.5., kdy rada schvaluje změnu Organizačního řádu Úřadu MČ P7, na základě které se ruší Útvar privatizace a zřizuje se oddělení privatizace a oddělení bytů a nebytových prostor v rámci Odboru bytů a nebytových prostor, a to s účinností od 30.5., tedy okamžitě. Odchází vedoucí útvaru privatizace, během prázdnin pak další zaběhnutí pracovníci privatizačního oddělení. A to vše přes klíčový argument paní radní Justové, že proces privatizace nemůže být rychlejší z důvodu nedostatečného personálního obsazení privatizačního útvaru. Čert aby se v tom vyznal – faktem ale je, že časem přišly pracovnice nové...

Mezitím se podařilo přesvědčit zastupitelstvo o efektivnější přípravě privatizačních materiálů ke schvalování. Na zasedání zastupitelstva 11.6. je pak vznesen návrh na změnu v předkládání materiálů z privatizačního oddělení a to Smluv na převod bytových jednotek. Po zapracování připomínek zastupitelů byl přijat následující postup:
- materiál bude na jednání RMČ P 7 předkládán i s návrhy kupních smluv dle zájemců z jednotlivých domů nebo ve skupinách max 15 zájemců z různých domů
- k návrhu usnesení do ZMČ P7 bude přiložena tabulka se jmény nájemců, adresou, předmětem smlouvy a cenou
- před zasedáním ZMČ P7 budou připraveny materiály s jedním výtiskem jednotlivých smluv dle seznamu zájemců na organizačním oddělení ÚMČ P7 (po schválení v RMČ P7) a po celé jednání ZMČ P7 budou k dispozici všechny návrhy kupních smluv
Tedy značná úspora času i materiálu, rychlejší procedura schvalování, atd.

Září
Vypadá to, že si vedení radnice začíná uvědomovat, že se splněním slibu dokončení privatizace to zase vypadá na levačku, a tak přichází aspoň s bezva fintou, jak aspoň formálně prohlásit proces privatizace za ukončený: Na zasedání zastupitelstva 10.9. předkládá návrh, schválený usnesením rady 24.7., na ukončení privatizace dle "Pravidel postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7" v domech, kde byly všem oprávněným nájemcům rozeslány nabídky na převod vlastnictví bytové jednotky. Zatímco podle původního seznamu kroků, sestaveného radním Piskáčkem, končí privatizační proces kroky 25 a 26, a to podáním návrhu na výmaz zástavního práva a předkupního práva jako práva věcného a výmazem  těchto práv, je zde za konec prohlášeno dosažení bodu 8, a to
zaslání nabídky na převod bytové jednotky do osobního vlastnictví nájemníkům, kteří projevili zájem o privatizaci. Bohužel, ani toto „zkrácení“ procesu splnění slibu nepomohlo, jak je vidět z následujícho odstavce.

Současný stav privatizace
Poslední oficiální informace k průběhu privatizace jsou na webových stránkách Prahy 7 k 19.12.2007. K tomuto datu lze zjistit následující údaje:

U domů bez výstavby půdních bytů:
Z celkového počtu 2111 bytů byly odeslány závazné nabídky do 1622 bytů, poslední nabídka byla k 3.8.2007. Zbývající byty bez odeslaných nabídek představují 15 domů. Poslední znalecký posudek je datován k 12.7.2007, poslední radou schválené Prohlášení vlastníka budovy je k 6.11.2007 (předchozí bylo k 10.7.2007).

U domů s výstavbou půdních bytů:
Z celkového počtu 911 bytů byly odeslány závazné nabídky do 567 bytů, poslední nabídka byla k 26.10.2007 (od 3.8. pro celkově 7 domů). Zbývající byty bez nabídky představují 13 domů. Poslední znalecký posudek je datován k 8.8.2007, poslední radou schválené Prohlášení vlastníka budovy je k 11.12.2007 (předchozí bylo k 24.7.2007).

Poznatky od sousedů
Dříve jsem s oblibou používal údaje z postupu privatizace v Praze 6, kde začali s prodejem jednotlivých bytů později, ale záhy nás předběhli (a zvládli to i s prodejem půdních bytů). Poměřování se s Prahou 6 už ale v současné době nemá smysl: Tam z celkového počtu 5570 privatizovaných bytů odeslali k 7.1.2008 celkem 5504 nabídek.
Mezitím se objevila jiná vhodná městská část, kde byl proces privatizace za minulého vedení radnice také nějak utlumen, a rozjel se opět až za vedení současného. Jedná se o Prahu 10, odkud jsem si v zápisech z posledního zasedání zastupitelstva 6.12.2007 našel, že během tohoto jediného zasedání schválili převod bytových jednotek nájemníkům ve 44 domech, což je přibližně ten počet domů v Praze 7, které byly postiženy půdními vestavbami.
Nedávno bylo rozhodnuto o rozsáhlé privatizaci také v Praze 8 a nám nezbývá než doufat, že nás nepředběhnou i oni.