Kapitola 4:
Marné apely

Vážné pochybnosti
Alice Tylová, po setkání 3.10.:
Vážená paní Horská, vážený pane místostarosto Neubergu, vážený pane Nový,
protože mi povinnosti nedovolily zůstat na dnešním jednání déle a případně tuto poznámku pronést na plénu, dovoluji si ji předat touto cestou.
Po přečtení v klidu celého Vámi předaného Znaleckého posudku listnatých stromů na Řezáčově náměstí musím konstatovat, že nevyznívá až tak příznivě ve vztahu ke stavbě, jak by se zdálo. Pro udržení jejich životaschopnosti klade na stavební činnost tak vysoké až těžko splnitelné nároky, že je bude prováděcí firma s obtížemi plnit a hlavně za cenu zvýšených finančních prostředků. Zjednodušeně řečen obsah posudku: pokud firma nedodrží doporučení, stromy asi nemají moc šancí. Jejich kořenová zóna je skutečně v celé ploše náměstí i přilehlých vozovek až chodníků. To znamená veškeré práce provádět ručně, žádná technika, žádná skládka materiálu, žádné deponie a vzhledem k plánovanému začátku v tomto klimatickém období hrozí reálné poškození kořenů mrazem. Posudek se také vůbec nezmiňuje o faktu, že u stromu je založeno vedení VO se svítidly. To prosím nebylo panu ing. Bulířovi známo? Také, pokud se nemýlím, není pravdou jeho předpoklad, že výšková úroveň terénu u paty stromů zůstane zachována.
Pro všechny tyto důležité aspekty v posudku, předpokládám, že tento byl zájemcům předán spolu s projektem, neboť je velice limitující pro nabídku. A bude i velmi náročný na TDI, s vyžadováním všech popsaných úkonů.
Můžete prosím pane Nový tuto moji poznámku zařadit ještě do zápisu?
Děkuji Vám
Alice Tylová 3.10.07

Shrnutí výsledků jednání agendy MA 21 o rekonstrukci Řezáčova náměstí
Alice Tylová, po „finále“ 10.10.:
Vznesené požadavky občanů na změny v projektu, jejich vyřešení MČP 7 a konečný návrh v projektu:

Požadavek: v návrhu je málo nízké zeleně, která je v této oblasti jediná a která pohlcuje hluk a prach z provozu hlavně Heřmanovy ulice, vhodná zeleň by odstínila prostor od provozu, v kamenných květináčích bude zeleň živořit a bude odpadkovými koši
: nechceme parkovou úpravu, zeleň je náročná na údržbu, dáme další návrh na památkáře
Finále: památkáři zamítli i to málo květináčů (??), odmítli předložený návrh arch. Pražáka se třemi čtverci, projekt je fakticky bez nízké zeleně pouze se dvěma?? květináči, není divu, že špatné návrhy památkáři neprošly

Požadavek: návrh provedení laviček jako kamenné kvádry bez opěry, poházené po ploše, vyloučí z možnosti posezení starší generaci, která hlavně prostor využívá a navržené řešení znemožňuje kontakt skupiny sedících
: budeme o tvaru diskutovat,
Finále: lavičky tvarově i uspořádáním zůstaly stejné, pouze byl předložen návrh, jak některé opatřit dřevěným roštem s opěrou, materiál laviček nebyl MČ vůbec diskutován

Požadavek: stávající stromy stavbou utrpí, nejsou založeny jejich budoucí náhrady
: vypracován znalecký posudek == stromy přežijí, pokud bude striktně dodržována technologická kázeň při provádění stavby
Finále: dostal se posudek do rukou prováděcí firmy?? a jak bude TDI kontrolovat jeho dodržování? Jak bude řešen případný úhyn stromů?

Požadavek: navržené osvětlení je náročné na údržbu, neefektivní, nedostatečné a zbytečně drahé včetně množství sítí
: dodáme světelně technický projekt
Finále: světelně technický projekt prokázal vhodnost použití (nebyl předložen)== nic se nemění

Projekt – objektivní vady
Způsob řešení kolmého parkování při fasádách na části chodníku v ulicích Schnirchova a Heřmanova vyvolal přeložky sítí (= peníze, hluk a prach, prodloužení doby rek.), přitom stačilo zvolit např. způsob šikany vozovky
Zmenšením šířky chodníků (proč??, místa je dost) se dostává hluk a výfuky blíže k přízemním bytům, při opravách domů ztížená možnost instalace lešení (průchod) a do budoucna nemožnost letní zahrádky u restaurace
Zadláždění celé plochy == zvýšená prašnost a hlučnost, v létě sálající plocha, změna mikroklimatu pro stromy = potřeba vyšší závlahy, nevsakování srážkové vody
Velké zasíťování pozemku (EL – světla k lavičkám, voda ke stromům a květináči) == drahé, kvůli několika stromům – v důležitých obdobích vegetace - na jaře a na podzim - stejně nepoužitelné, při zanedbání včasného vypuštění letního vodovodu zřejmě definitivní nefunkčnost systému, vyloučí možnost další výsadby stromů
Návrh VO ve formě pouze zemních svítidel – náročné na údržbu (odstraňování listí, sněhu, nečistot ze svítidel pro zachování jejich funkčnosti), snadné k zvandalizování, nepříjemné pro oči chodce v případě nenasvíceného pozadí
Zasypání studny == v rozporu s obecnými požadavky PÚPP na zachování těchto městských staveb z památkových důvodu a kvůli případné změně vlhkosti (např. MfD ze dne 25.8.2000), nabízela se možnost využití dobového prvku jako artefaktu i pro zálivku
Absence užívaného městského mobiliáře – když náměstí, tak např. sloupové hodiny, kiosek (noviny) v uzavřeném tubusu, informační tabule, stojany na kola u restaurace a apod.

Požadujeme ke zveřejnění
Celkové náklady na rekonstrukci v jednotlivých základních děleních rozpočtu a porovnání s jinými podobnými akcemi (Stross…..) v jednotkových cenách
Celkový náklad na rekonstrukci se od radnicí původně požadovaných max. 8 mil v projektu pro SP z roku 2006 (viz výzva veřejné zakázky – usnesení č.0662/06 a usnesení č. 1159/06 se SoD se zhotovitelem projektu) vyšplhal na nyní uvažovaných 15 mil (viz žádost o dotaci – usnesení č. 0214/07 a č. 0164/07). V čem spočívá tak výrazný finanční nárůst? otázka zatím nebyla uspokojivě zodpovězena
Cena projektu pro st. povolení --- dle usnesení č. 1159/06 je sjednaná a nepřekročitelná ve výši 228 000,- Kč. V usnesení č. 0214/07 a č. 0164/07 je v rozpočtové části uvedena částka 463 000,- Kč na dofinancování projektové dokumentace související s Ř.n. Kolik tedy stál celkem projekt pro SP? A k čemu tak vysoké dofinancování v roce 2007?
Kopie všech vyjádření památkářů a světelně technický projekt VO

Závěr
Absence odborné konzultace zadavatele – investora – ve fázi rozpracovanosti projektu a tak případně zamezení nehospodárnosti celé akce, hledání a hlídání optimálního řešení návrhů a použitých materiálů === z toho pořizované zápisy, a nikoli až po odevzdání projektu na základě vyjádření jednotlivých dotčených odborů přepracovat znovu projekt za peníze
Nekoordinovanost jednotlivých akcí radnice – viz Ř.n. x ZPS = úbytek míst
Nedostali jsme žádný zápis z dosavadních jednání
Proč se na tomto pozemku neuvažovalo s podzemními garážemi, když se o nich uvažuje v problematických vnitroblocích?
Velký rozdíl mezi přístupem k Malému Berlínu a Ř.n.
Projekt s vymýcením střední a nízké zeleně na tomto exponovaném místě je v absolutním rozporu s deklarací Programového prohlášení R MĆ P 7 pro volební období 2006 – 2010.
Připomínky zpracovala jako přílohu k hodnocení MA 21 pro jednání ze dne 10.10.2007
Alice Tylová

A co na to další účastníci pracovní skupiny? Dočtete se v následujícím pokračování.
Uspořádal a úvodním textem opatřil I.Tinka