Sedmero principů činnosti VV - klubu Praha 7

1. Prosazovat naplňování potřeb občanů Prahy 7
Kde jinde než ve vlastní městské části by se měl občan cítit jako doma. Mít jistotu, že při řešení svých problémů nezůstane osamocený, že instituce k tomu určené pracují pro jeho prospěch, a že bude vždy a za všech okolností vnímán jako rovnoprávný člen společenství občanů Prahy 7.


2. Vytvářet prostor pro aktivní jednotlivce a skupiny ochotné pomáhat s řešením neduhů v naší městské části
Mnozí z nás mají bohaté zkušenosti s tím, jak obtížně se jednotlivci, i když je vytrvalý, překonávají různé překážky ať již objektivní, nebo uměle vytvářené např. neochotou odpovědných pracovníků firem, státních či místních orgánů, atd. Podaří-li se dát dohromady alespoň několik jednotlivců schopných poprat se s nepřízní okolností, pravděpodobnost úspěchu se výrazně zvyšuje.

3. Neobjevovat objevené, v maximální možné míře uplatňovat dobré zkušenosti odjinud
Velmi často, a to právě i v naší městské části, dochází k velkým ztrátám ať již finančním nebo ve vynaloženém úsilí jenom proto, že se jen minimálně využívá pozitivních nebo negativních poznatků z jiných městských částí, jiných měst, ze zahraničí. Proto tím nejzákladnějším podkladem pro důležitá rozhodování se musí stát rešeršní rozbor k danému problému.

4. Poučit se z chyb, nezakrývat neznalosti a pracovat na jejich odstranění
Největší brzdou rozvoje schopností každého člověka je zatloukání chyb, kterých se dopustil a zakrývání neznalostí pod maskou suverénního vystupování. Konečným produktem je neschopný hloupý jedinec, který často velmi škodí svému okolí.

5. Důsledně dbát na úplné vyřešení problému, k vysvětlování nemožnosti řešení musí vést jen nezpochybnitelné důvody
Velmi častou odpovědí na vzniklý/existující problém je argument, že s tím nejde nic dělat. Pořadí však musí být takové, že se nejdříve hledají všechny možné způsoby, jak problém řešit, až úplně posledním krokem je zdůvodňování, proč to nešlo.

6. Navrátit slovu zastupitel jeho plnohodnotný význam
Občané, řešící s úřadem složitější případy individuálně, bývají nezřídka neúspěšní proto, že nemají za sebou osobnost – zastupitele. Efektivní spolupráce mezi občanem a zastupitelem musí vycházet z identifikace případů, pro jejichž řešení je optimální právě vyžití funkce zastupitele.

7. Eliminovat nečestné způsoby v místní politice
Velké nepravosti začínají zpravidla nenápadnými malými ústupky od zásad čestného jednání. Proto je nutné eliminovat vznik velkých nepravostí hned v jejich zárodku i za cenu, že dosažení stanoveného cíle se tím oddálí.

Co chceme aneb Program VV klubu Praha 7

Bezpečnost
1. Stanovit pořadí závažnosti řešení bezpečnostních problémů spadajících do kompetence městské policie a doporučit řešení (lokality s bezdomovci, s narkomany a zařízeními jako je Armáda spásy, apod.).
2. Vyhodnotit způsob fungování městské policie včetně spolupráce s republikovou policií ve vztahu k místům s velkou koncentrací narkomanů, bezdomovců a kriminálních živlů, se zvýšeným výskytem vykradených nebo ukradených aut, vykradených bytů. Totéž ve vztahu ke znečišťovatelům životního prostředí (pejskaři), vandalům (sprejeři),atd. Jako výsledek vyhodnocení navrhnout účinnější postupy k nápravě.
3. Realizaci přijatých návrhů důsledně a systematicky kontrolovat.
4. Hledat a navrhovat trvalejší řešení zmíněných lokalit s bezpečnostními problémy, včetně spolupráce s orgány na úrovni hlavního města, případně státu.
5. Vyhodnotit dosavadní efektivnost využití bezpečnostních kamer včetně způsobu zpracovávání a archivace záznamů a navrhnout odpovídající opatření k dalšímu zefektivnění jejich využití.
6. S pomocí veřejnosti identifikovat nejzávažnější (nejčastější) příčiny nespokojenosti s fungováním městské policie, zpracovat doporučení pro zvýšení spokojenosti občanů.
7. Zpracovat rešerši o existujících podporách místních orgánů v zahraničí vlastním občanským aktivitám, zaměřeným na snižování kriminality, navrhnout doporučení pro podmínky Prahy 7.
Garant: J.Stejskal

Bydlení a sociální politika
1. Urychlit privatizaci bytového fondu průhledným způsobem s rovnými podmínkami pro nájemníky ve všech privatizovaných bytech (včetně možných důsledků deregulace nájemného) a v rozsahu dle schválených seznamů. Ze získaných prostředků vyčlenit odpovídající částky do oprav bytového fondu.
2. Zmapovat dopad deregulace nájemného na občany a zpracovat doporučení na minimalizaci nepříznivých důsledků pro sociálně potřebné občany. V případě nutnosti založit a zajistit financování odpovídajícího sociálního fondu pro občany Prahy 7.
3. Podporovat vzájemnou dobrovolnou práci seniorů a lidí v domácnosti, pomáhat při změnách bydliště (vhodnější lokalita, patro, bezbariérový přístup), konzultacích a vyřizování záležitostí, apod. Zapojovat aktivní důchodce do spolupráce při řešení jimi samotnými identifikovaných problémů.
4. Pro starší občany a důchodce připravit kulturní, rekreační nebo vzdělávací programy, umožňující jejich setkávání a aktivní využití volného času. U úspěšných akcí napomáhat jejich opakování, a případně je zavést jako tradici a podporovat zejména vlastní iniciativu občanů při pořádání podobných akcí (např. s možností svépomocné úpravy vhodných volných nebytových prostor, apod.).
5. Podpořit program pro děti v předškolním věku ve spolupráci s MŠ, pomáhat osamělým matkám - osvěta možnosti dané zákonem.
Garanti: I.Tinka, J. Faitová, P. Tuzarová

Doprava a parkování
1. Před zavedením zóny placeného stání uspořádat širší diskusi s občany a projektanty zóny a zapojit do debaty zejména ty aktivní občany, kteří mají konstruktivní přístup k řešení problému parkování z globálního hlediska.
2. Prosazovat možnost zvýhodněného parkování na existujících hlídaných parkovištích příp. v garážích pro rezidenty Prahy 7 a vytipovávat vhodné prostory pro hlídaná parkoviště s déledobým (týdenním) parkováním pro rezidenty Prahy 7 za výhodných platebních podmínek.
3. Zasazovat se o řešení zejména již neúnosných dopravních a hygienických podmínek např. v oblasti Letné, Veletržní ulice a napojení magistrály na Most barikádníků.
4. Uspořádat veřejné diskuse k problematice lokalizace zastávek MHD (např. Strossmayerovo náměstí), k problematice zavedení tramvajového spojení severu a jihu Prahy 7, k problematice automobilového nebo pěšího spojení Prahy 7 a Karlína, k problematice mostního napojení na Blanku, k problematice tramvajové trasy z Prahy 6 na severní terasu. Výsledky diskusí zahrnout do příslušných doporučení k řešení.
Garant: J.Stejskal, Z. Meisner

Fungování úřadu
1. Zastupitelé
- Rozšířit informovanost občanů o činnosti a aktivitách každého zastupitele (oblast kterou se zabývá, hlasování k jednotlivým bodům usnesení, vystoupení na zasedání, předkládání návrhů - vše zveřejněním zápisů ze zasedání zastupitelstva).
- Zajistit spolehlivý kontakt na každého zastupitele prostřednictvím fungující e-mailové adresy.
- Prosadit, aby všechny veřejné přílohy byly předkládány v elektronické formě.

2. Rada
- Zvýšit individuální odpovědnost jednotlivých radních důslednou kontrolou plnění uložených úkolů z hlediska úplnosti, jakosti a stanovených termínů.
- Rozšířit informovanost občanů o činnosti rady zveřejněním zápisu z jednání včetně předkladatelů úkolů a výsledků hlasování.
- Prosadit, aby všechny veřejné přílohy byly předkládány v elektronické formě, u příloh s údaji podléhajícími zákonu o ochraně osobních údajů budou přílohy upraveny příslušným způsobem, ale zveřejněny.

3. Komise a výbory
- Do činnosti jednotlivých komisí a výborů zapojit občany s odpovídající kvalifikací pro příslušnou komisi nebo výbor (a to případně i jednorázově nebo pro krátkodobou spolupráci k řešení konkrétního problému),
- V komisích ustavených jednorázově pro výběrová řízení nebo související s financemi či majetkem městské části, prosadit zastoupení nejméně jednoho nezávislého člena komise. Pro tyto účely vytvořit a udržovat skupinu občanů s odpovídající kvalifikací (právníci, stavaři, ekonomové).
- Vyhodnocovat efektivnost zřízených komisí a výborů, v případě potřeby zpracovávat návrhy na nápravná opatření
- Prosadit zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů.

4. Úřad
- Zpracovat takový systém požadavků na funkční zařazení řadových i vedoucích pracovníků radnice aby bylo jasné, že kvalitní práce a vstřícné jednání s občany se vyplácí. Součástí systému by měla být pravidelná komunikace zaměstnanců s jejich nadřízenými s cílem vyhodnotit zkušenosti za sledované období a vyvodit odpovídající závěry.
- Sledovat a do podmínek Prahy 7 přenášet dobré zkušenosti z jiných úřadů hl.m. Prahy, případně jiných měst.
- Usilovat o to, aby občané i zaměstnanci úřadu nabyli jistoty, že se jejich podněty někdo zabývá a zajistí řešení nebo nápravu.

5. Přístup k informacím
- Dosáhnout rozšíření přístupu k informacím povinností zveřejňovat na internetových stránkách městské části všechny veřejně přístupné informace (zejména veřejné přílohy k usnesením, zápisy z komisí a výborů, zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady apod.). Za zveřejněnou lze tedy považovat pouze informaci, dostupnou na internetových stránkách městské části.
- U úřední desky trvat na identickém obsahu verze elektronické s verzí vývěskovou.
- Zvýšit informativního poslání časopisu pro občany Prahy 7 Hobulet, pravdivé informovanosti i o negativních jevech v naší městské části (včetně úřadu), umožnění přístupu do časopisu i jiným než vládnoucím subjektům na radnici, včetně přístupu občanů (a jejich oprávněné kritiky negativních jevů s případnými návrhy na nápravu).
- Vymezit jednoznačně statut Hobuletu z hlediska uveřejňovaných informací (kdo a za jakých podmínek může přispívat, jaké jsou pravomoci redakční rady ve vztahu k vedení radnice, apod.).
Garanti: P. Tuzarová, P.Záruba, J. Stejskal, I. Tinka

Hospodářská politika a správa majetku
1. Provést důkladnou inventarizaci majetku městské části, náklady na jeho údržbu, výnosy.
2. Zrekapitulovat použití prostředků z privatizace domů a bytů, vyhodnotit způsob a racionalitu využití takto získaných finančních zdrojů městské části. Navrhnout systém, v němž by byly finanční prostředky vázány na konkrétní projekty s dlouhodobými užitnými hodnotami pro občany Prahy 7
3. Prosadit provedení nestranného auditu na problematické smlouvy městské části za uplynulé volební období, z případně zjištěných pochybení vyvodit odpovídající důsledky.
4. Vyhodnotit efektivnost využívání majetku městské části včetně fondů zřízených MČ a navrhnout na efektivnější využití.
Garanti: L.Velek, I. Tinka


Kultura, sport, zájmové činnosti
1. Podporovat svépomocná střediska a vytvářet podmínky pro jejich fungování např. v nevyužívaných prostorech bývalých agitačních středisek, ve vnitroblocích, apod., podporovat spolupráci s místními církvemi.
2. Prosazovat budování nových a rekonstrukce starších hřišť s vlastními správci.
3. Vytvářet podmínky pro vznik veřejně přístupných sportovišť, doporučovat poskytování prostředků z rozpočtu městské části přednostně těm sportovním klubům, které umožní přístup na sportoviště i neorganizované mládeži.
4. Podpořit získávání prostředků pro občanská sdružení Prahy 7 z grantového programu sloužícího k rozvoji kulturní, sportovní a zájmové činnosti jeho občanů, a to včetně alternativních směrů.
Garanti: J. Tirner, J. Stejskal, M. Mazáč, P. Tuzarová

Školství a vzdělávání
1. Podporovat investice do zřizování a rekonstrukcí mateřských škol (případně jeslí či mikrojeslí) v souladu se stoupající porodností.
2. Zjistit ve školách, co dětem (školákům), mládeži a pedagogům v Praze 7 nejvíce chybí, co by chtěli a jak zlepšit. Na základě zjištění zpracovat návrh na realizaci.
3. V součinnosti s občany MČ zvažovat všechny kroky vedoucí k optimalizaci kapacit a umístění vzdělávacích institucí.
4. Vyřešit některé léta odkládané problémy - např. (dočasně) zrušené mateřské školky ve vnitrobloku Janovského a Schnirchovy ulice.
5. Spolupracovat se školami při organizování přednášek, které by patřily do skupiny preventivních opatření proti užívání drog, alkoholu a tabákových výrobků.
Garanti: L. Velek, P. Tuzarová, J. Faitová

Problémy mikroregionů
1. Zvyšovat zájem občanů o dění v jejich nejbližším okolí a posilovat jejich angažovanost zavedením systému pro sběr návrhů, poznatků a doporučení občanů jak na webových stránkách Klubu Praha 7, tak prostřednictvím členů, sympatizantů a různých organizací (společenství vlastníků, občanská sdružení apod.). Současně zajistit zpětnou informovanost občanů o osudu jejich impulzu.
2. Připravovat návrhy na důsledné vyrovnávání kvality životního prostředí v jednotlivých městských částech (vzorem budiž obnovená část povodní postižených Holešovic).
3. Vyzvat občany, kteří trpí znečištěnými chodníky (zejména psími exkrementy), ke spolupráci v rámci tohoto Klubu pro hledání cest k řešení problému společnými silami.
Garant: M. Kašpárek


Územní rozvoj
1. Požadovat zveřejnění a veřejně projednat změny protipovodňové linie ve prospěch současných investorů a v neprospěch šíře řeky a její nivy.
2. Požadovat zveřejnění stávajících plánů s nádražím a umožnit tak občanům vyjádřit se k těmto plánům.
3. Požadovat zveřejnění informací o všech významných investičních akcích na území městské části (knihovna, scenárium, apod.).
4. Posoudit možnost vybudování obchodní struktury na Letenském náměstí (současná Delvita) včetně veřejného prostoru s částečným osazením stromy a krytou částí pro tramvajovou čekárnu.
Pozn.: Za zveřejnění lze považovat zpřístupnění na internetových stránkách městské části.
Garant: Z. Meisner


Životní prostředí
1. Zmapovat městskou část z hlediska zanedbanosti životního prostředí, zpracovat návrhy na řešení.
2. Identifikovat nejvážnější příčiny znečišťování ovzduší, vytipovat možnosti nápravných opatření.
3. Kontaktovat občanská sdružení jak na P6 tak na P7 bránící se rozšiřování ÚČOV a další akce podnikat společnými silami.
4. Zasazovat se společně s existujícími sdruženími o zastavení nebo alespoň minimalizaci úbytku zeleně v naší městské části, zejména při velkých investičních akcích (knihovna, dopravní komunikace, oblast nádraží Praha-Bubny aj.).
5. Zpracovat program preventivního působení na znečišťovatele/majitele psů prostřednictvím reklamních letáčků a hledat způsoby řešení tohoto problému na příkladech jiných evropských velkoměst. Pro aktivní spolupráci získat odpovědné složky městské policie a zefektivnit systém pro kontrolu čistoty chodníků.
6. Prověřit možnost rozšíření zeleně v ulicích městské části, využitelnost vnitrobloků pro zlepšení životního prostředí, možnost zřízení odpovídající sítě veřejných toalet.
7. Podporovat občanské iniciativy při ošetřování a úpravách místního prostředí.
8. Iniciovat veřejnou diskusi k problematice hluku, nedodržování norem, nejčastější příčiny a možnosti zjednání nápravy.
Garanti: Z. Meisner, M. Kašpárek

Klíčové priority:

Životní prostředí
bránit úbytku zeleně, snižovat znečištění

Doprava a parkování
optimální řešení ZPS

Bydlení
dokončení privatizace bytového fondu za rovných podmínek pro všechny nájemníky

Fungování úřadu
plná informovanost občanů

Bezpečnost
identifikace nejzávažnějších problémů a návrhy na řešení