Aktivity MČ Praha 7
V roce 2004 uspořádala MČ dvě setkání s občany, některé z jejich připomínek se pak objevily také v souhrnných připomínkách MČ z 30.8.2004, které jsou uveřejněny na stránkách k ZPS. Nezdá se ale, že by se tyto připomínky nějak zvlášť zohlednily. Píše se tam např.: „Před zřízením projednat celopražsky zavedení ZPS s veřejností, systém, zavedený bez konstruktivního dialogu s veřejností, není většinou respektován a v důsledku není ani účinný.“ Nevzpomínám si, že by od té doby nějaký dialog s veřejností celopražsky proběhl.

MČ Praha 7 také informuje, že před odsouhlasením Projektu je připraveno veřejné projednání s občany, kteří budou MČ seznámeni se systémem provozu ZPS. Občané
budou předkládat své námitky a požadavky, které budou následně projednány v Radě MČ Praha 7. Rada MČ Praha 7 oprávněné a podstatné námitky předá současně s Projektem k zapracování vybranému správci ZPS. Nevím taktéž o veřejném projednání, kromě nyní plánovaného setkání s občany 21.3.07. Přitom schválení projektu ZPS se předkládá už na zasedání zastupitelstva 26.3.07. Není jasné, jak vlastně vzájemně toto veřejné projednání koresponduje se schválením projektu zastupitelstvem 26.3. Spíš to působí dojmem, že o „konstruktivní dialog“ není moc zájem, zřejmě z důvodu nedostatečně přesvědčivých argumentů ve prospěch ZPS.

Několik číselných údajů
Ty rozpaky nad očekáváním zlepšení parkovacích možností plynou i ze samotného projektu ZPS, resp. ze studie dopravy v klidu, která byla zpracována v roce 2003. Z publikovaných údajů vyplývá, že na místních komunikacích parkuje přibližně 10 až 10,5 tisíce bydlících, přitom počet parkovacích stání na místních komunikacích je přibližně tentýž počet. Protože žádná studie neuvádí fakticky zjištěné počty těch, kteří budou mít nárok na parkovací kartu, ale pouze odhady, je veškerá podpora zavedení ZPS založena na naději, že těch oprávněných bude snad méně, než je počet parkovacích stání na místních komunikacích. Kromě toho, uvádí se dalších asi 2800 bydlících parkujících ve vnitroblocích. Tito samozřejmě také budou mít nárok na parkovací kartu, jinak by při jízdách po vlastní čtvrti byli odkázáni na parkovací automaty jako návštěvníci (týká se fakticky i těch, parkujících v garážích). Z toho ale současně plyne, že zahrnou-li se do počtů i tito parkující, pak kapacita komunikací je menší, než počet automobilů bydlících (a dost možná oprávněných rezidentů).

Pro rezidenty je však aktuální zejména možnost nočního parkování. Myslím, že většina obyvatel Prahy 7 má zkušenost, že v průběhu dne se místo k zaparkování najde snáze než ve večerních hodinách, zejména v oblasti Letné. Potvrzuje to i zmíněná studie dopravy v klidu, zpracovaná již před 4 lety, uvádějící, že noční obsazenost komunikací je v oblasti Letné kolem 114 %, zatímco v Holešovicích 68 %. Nechce se věřit, že by na Letnou jezdili parkovat na noc občané z Prahy 1. Bohužel informace, týkající se počtu budoucích oprávněných držitelů parkovacích karet na Letné (a parkujících na místních komunikacích), nebyla získána ani v tom dodatečném přípravném časovém období od roku 2004.

Kdo zaplatí řemeslníky?
Ať už se bude jednat o řemeslníka místního, nebo řemeslníka přespolního, náklady na parkování zaplatí nakonec občan/zákazník. Akorát v případě domácího řemeslníka se bude podílet částkou kolem 15 Kč/hodinu (rozpočítáno z jeho ročního poplatku 30000 Kč, pokud se nejedná o rezidenta), u přespolního to díky dvouhodinové parkovací kartě přijde na 60 Kč/hodinu. Pokud bude jediným zákazníkem, pak zaplatí celou částku 120 Kč. Tento poplatek je vyšší, než na parkovacích automatech, kde je cena 20, 30, nebo 40 Kč/hod. Ovšem i zásobování různých provozoven se v principu prodraží, pokud se nebude stíhat v bezplatných hodinách mezi 6.00 až 8.00. Bude možná zajímavá životaschopnost takového typu parkovacích lístků (praktická dostupnost, kontrolovatelnost, atd.).

Jak budou karty vypadat a kdo má na ně nárok?
Tady nemám jasno: V projektu ZPS kap. 4.5.0 se pro uživatelskou kategorii rezident a abonent píše: „Oprávněný uživatel parkuje na vyhrazených MK na základě parkovací karty (PK), kterou mu vydá správce pověřený provozováním ZPS. Po zaplacení je držitel povinen při stání v ZPS umístit PK na viditelném místě za předním sklem OA“. Dále se ale píše: „Pro uživatelskou kategorii rezident a abonent jsou vydávány dva základní typy PK: rezidentní parkovací karty vydávané na registrační značku (SPZ) vozidla mají vždy formu samolepící karty;…“ Takže vážně nevím, co vlastně budou rezidenti mít.

Trochu mám zmatek také v tom, kdo je abonent: V kap. 4.1.1 projektu ZPS je definován abonent takto: „v rámci této kategorie jsou parkovací karty vydávány pouze pro silniční motorová vozidla provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti obce;“ V kap. 4.7.0 se pod bodem a) však píše: „Parkovací karta opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti hlavního města Prahy (abonent), nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy (rezident).“ Možná se mýlím, ale já vidím dost podstatný rozdíl mezi vymezenou oblastí obce a oblastí hlavního města Prahy.

Co to bude stát?
Podle odhadů projektu, jenom mzdové náklady obsluhy (včetně všech povinných plateb) přijdou ročně na 4,9 milionu Kč. Investiční náklady v prvním roce kolem 19 milionů Kč, roční provozní náklady jsou odhadovány na cca 13 milionů Kč. Přesto se předpokládá, že už za první rok by měl být provozní zisk 12 až 14 milionů korun. V dalších letech jsou odhadovány roční tržby kolem 27 až 40 milionů Kč. Jinak řečeno, budou se tam pohybovat docela slušné částky a jistě bude zajímavé sledovat, kudy a kam potečou.

Jak vypadají perspektivy?
Od toho období od roku 2004 dosud jsem očekával, jaká vize pro perspektivní řešení se vytvoří. Je fakt, že MČ ve svých připomínkách formuluje celkem logické zásady:
„Zřízení ZPS nemůže být motivací pro vytváření zisků, ale pro skutečnou regulaci dopravy v klidu (DvK). Získané finanční prostředky je nutné ihned vložit do dopravní infrastruktury městské části, neboť
bez výstavby garáží nutně musí dojít k tomu, že v průběhu několika málo let nebude místo ani pro rezidenty.
Je tedy nutné zajistit:
- důsledně dodržovat vyhl.č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze
- výstavbu garáží nebo parkovacích míst
- vybudovat odstavná stání
- zřídit fond dopravní infrastruktury“

Problém je v tom, že za celou tu dobu tady není ani náznak, že by se v kterémkoliv z výše uvedených bodů pokročilo. Spíš naopak, samotná městská část funguje proti vyhlášce č. 26/1999 Sb., když rozvíjí program výstavby půdních bytů (kolem 100), aniž by odpovídajícím způsobem byla schopná zajistit rozšíření parkovacích stání.

Možná má ale vedení radnice pro své občany nečekané příjemné překvapení, které si schovala na to setkání 21.3. Tak uvidíme.

I.Tinka