Nový starosta a privatizace
Usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 11.12.06 zdaleka neposkytují všechny důležité informace, které tam byly prezentovány. Přítomní si např. mohli poslechnout ve vztahu k privatizaci ve vystoupení starosty třeba toto: „Já jsem chtěl požádat vás, občany, kteří jste sem dnes přišli: Věřím, že to palčivé téma pro vás bude stejně tak palčivé pro nás, není to určitě dáreček, který jsme chtěli zdědit po minulé radě městské části, byť si myslím, že vykonala mnoho dobrého, tak toto je jeden z bodů, který se dá stoprocentně vytknout, a my se s ním musíme poprat. Já bych chtěl říct k tomu jednu věc: Dejte nám prosím čas do příštího zasedání zastupitelstva 29.1.07, kdy chci s celou radou předstoupit před zastupitelstvo ne s jedním řešením, ale se všemi možnými řešeními. Kde bude řečeno, jaká je cesta, co to bude stát, a jaký je možný následný postup privatizace.“
Je zřejmé, že si starosta uvědomuje všechna úskalí tohoto procesu a také to, že minulá rada absolutně proces privatizace v domech s půdními byty nezvládla a bez radikálního řešení nebude možný žádný pokrok.

Za zaznamenání stojí i další vyjádření starosty, která by měla zvýšit důvěru občanů v nové vedení. Např. k průběhu privatizace říká: „Já osobně bych byl rád, kdyby už bylo zprivatizováno a sám za sebe říkám, že udělám vše pro to, aby bylo zprivatizováno co nejdříve.…Sám za sebe říkám, že kdyby to bylo za měsíc, já budu nejšťastnější občan Prahy 7.“
K té poslední větě je možné doplnit konstatování, že je zřejmě jedním z mála pražských starostů, kterému jistě stovky rodin, bydlících zatím v obecních bytech, upřímně přeje, aby se stal nešťastnějším občanem Prahy 7 když ne do měsíce, tak alespoň do prázdnin tohoto roku.

Pro účastníky v privatizačním procesu jsou důležitá i další vyjádření starosty: „Není pochyb o tom, že to bude za původní peníze, za původní návrhy.“ A ve vztahu k iniciativám občanů/nájemníků říká: „Na zasedání 29.1.07 předložíme před toto zastupitelstvo a před plénum občanů, kteří přijdou, všechny varianty řešení, předtím ovšem nastane krok, kdy vyvolám jednání se zástupci petičních výborů, abychom toto zkoordinovali.“

K vyjádření obav ze strany občanů, že se opět proces privatizace zastaví a budou se vyjasňovat vztahy s Pluggetem, řešit koncepce výstavby půdních bytů, apod. starosta říká: „Já si neumím představit, že by se tyto práce zastavily, neboť naší prioritou je opravdu zprivatizovat. To znamená, pakliže se něco zastavilo, pak požádám pana kolegu Kaštovského, aby toto okamžitě prověřil.“
Bohužel, v tomto bodě je skutečnost taková, že podle přehledových tabulek privatizačního útvaru ke dni 17.1.07 bylo radou schváleno od října 2006 prohlášení vlastníka pouze pro 6 domů, k odeslání nabídek od října 2006 došlo pouze do 3 domů, znalecké posudky nebyly od konce listopadu zadány žádné. Z těch 6 domů bylo prohlášení vlastníka pro dva domy schváleno radou až 16.1.07. Poslední pravomocné stavební povolení je z 1.11.06.

Zatím jenom problémy
Přímo ilustrativním příkladem schopností firmy Plugget může být i zdůvodnění, proč byly staženy z programu jednání zastupitelstva 11.12. materiály k převodu spoluvlastnických podílů u půdních bytů ve 4 lokalitách, podané vedoucí odboru majetku p. Špiclovou: V jednom případě sice došlo k odstoupení firmy, která soutěž vyhrála, ale ve zbývajících 3 případech byly důvodem Smlouvy o výstavbě, připravované firmou Plugget, které vykazovaly zásadní věcné nedostatky. Přitom ke schválení radou těchto převodů došlo už na jejím jednání 21.11.06, avšak ani ke dni zasedání zastupitelstva dne 11.12. nebyly zmíněné smlouvy řádně připraveny ! A to samozřejmě existují smlouvy vzorové, tudíž jejich použití pro konkrétní případ by již nemělo vést k žádným problémům.

Tohle vše není nic nového pod sluncem: Plugget nemá kapacity projektové, nemá kapacity stavební, a jak se ukazuje, i jeho kapacity obchodní jsou velmi problematické. Tím spíš jsou pak důležité kroky rady městské části ve vztahu ke svým občanům – nájemníkům v domech s plánovanými půdními byty: Nevázat proces privatizace na velmi nejistý průběh prodeje „rozestavěných“ půdních bytů. Jako perličku je možno uvést, že vzhledem k silně vyšroubovaným časovým vazbám ve smlouvách mezi městskou části, Pluggetem a zájemcem o půdní byt se může stát, že zájemce může být vlastníkem ještě nehotového bytu dříve než nájemníci v bytech stávajících.

Slova a činy
Když pomineme přece jenom nezanedbatelnou ztrátu tempa v průběhu privatizace (nejenom) u domů s půdními byty, tak jako pozitivní lze vnímat zadání právního posouzení možnosti urychlení privatizace advokátní kanceláři Balcar, Prokopec, Veselý, a to již na zasedání rady 2.1.07. Dále je pozitivní to, že zadání směřovalo k posouzení možností urychlení procesu privatizace a nikoliv k vytváření alibi pro radu, jak jsou její smlouvy s Pluggetem z právní stránky čisté.

Dalším pozitivním skutkem je splnění slibu starosty, že uspořádá setkání s petičním výborem (=zástupci nájemníků v domech s půdními byty). Stalo se tak hned poté, co obdržel právní posouzení od zmíněné advokátní kanceláře. Setkání se uskutečnilo 17.1. a jako hlavní informaci na něm Mgr. Pavlík sdělil, že z právního hlediska nic nebrání tomu, převádět bytové jednotky, jakmile je radou schváleno prohlášení vlastníka. Dokonce i v případě, kdy ještě není ani stavební povolení, existují možnosti, jak prodávat bytové jednotky v domě na základě správně sestavených smluv o výstavbě. Současně ale upozornil na možná úskalí, včetně případných obstrukcí ze strany Pluggetu, nebo obtíží při prosazování v zastupitelstvu.

Aby vše probíhalo snadněji, přislíbil starosta také vyjednání optimálních postupů na Katastru nemovitostí.

Jelikož nyní už ani právní odbor ani starosta nevidí žádný důvod, proč by bytové jednotky nemohly být prodávány bez ohledu na stav v prodeji rozestavěných půdních bytů, měl by být na zastupitelstvu dne 29.1. (jako bod programu je již zařazeno) předložen návrh na oddělení privatizace bytových jednotek od realizace půdních bytů.

Proč podporovat starostu?
Zatím je znám ke způsobu urychlení procesu privatizace pouze postoj starosty, který opakovaně vyjádřil své přesvědčení, že nevidí žádný věcný důvod, proč by privatizace nemohla probíhat nezávisle na výstavbě půdních bytů. A to dokonce tempem, které Praze 7 zajistí prvenství v dokončené privatizaci bytového fondu. Není ale už znám postoj zbytku rady a otázkou je, jaké stanovisko k předloženým návrhům starosty zaujmou zastupitelé. Byla by škoda, aby tento nastoupený trend vstřícný k občanům, byl zmařen z jakýchkoliv osobních či jiných pohnutek. Proto by měl starosta vědět, že v tomto úsilí má jednoznačně podporu stovek svých občanů. Zrovna tak s touto podporou mohou počítat všichni radní a zastupitelé, kteří se přičiní o schválení takových opatření v procesu privatizace, která povedou k dokončení převodů bytů v řádu měsíců.

I.Tinka