Návrh Klubu Praha 7 Věcí veřejných
Příznivci a členové klubu Praha 7 Věcí veřejných jsou si vědomi toho, že pro trvale dobrou práci volených orgánů ve prospěch jejich voličů nestačí ojedinělá kritika, jednotlivé náměty či dílčí návrhy, ale že je nutná dlouhodobé systematická spolupráce s těmito orgány. Jednou z možností je práce v poradních orgánech rady (komisích) nebo kontrolních orgánech zastupitelstva.

Proto přichází příznivci a členové Klubu Věcí veřejných s návrhem pro nové zastupitelstvo a novou radu ve volebním období 2006 – 2010 vybrat/doplnit členy komisí a výborů z následujících kandidátů:
Komise bytová: JUDr. Jarmila Kremplová, Milan Mazáč
Komise majetková: JUDr. Jarmila Kremplová, PhDr. Luboš Velek, PhD, Ing. Pavel Záruba,CSc, Ing. Ivan Tinka, CSc
Komise životního prostředí: Ing. arch. Zdeněk Meisner
Komise sociální: Petra Tuzarová, Jindřiška Faitová, JUDr. Jarmila Kremplová
Komise dopravní: Jiří Stejskal, Ing. arch. Zdeněk Meisner
Komise kulturní: Mgr. Miroslav Kašpárek, JUDr. Jarmila Kremplová
Komise bezpečnostní: Jiří Stejskal, Petra Tuzarová
Komise pro výchovu a vzdělávání: PhDr.Luboš Velek, PhD, Petra Tuzarová, Mgr. Miroslav Kašpárek, Jindřiška Faitová
Komise sportovní: Milan Mazáč
Komise protidrogová: Petra Tuzarová
Komise obnovy a ochrany zaplavených území: JUDr. Jarmila Kremplová
Komise privatizační: Ing. Ivan Tinka, CSc, Milan Mazáč, JUDr. Jarmila Kremplová
Komise pro hospodaření s nebytovými prostory: Alice Tylová
Komise zdravotní: Jindřiška Faitová
Komise rozvoje: Ing. arch. Zdeněk Meisner
Komise zahraniční: Mgr. Miroslav Kačpárek
Komise pro podporu podnikání: Dana Papstová
Kontrolní výbor: Petra Tuzarová, JUDr. Jarmila Kremplová, Ing. Ivan Tinka, CSc
Finanční výbor: Ing. Pavel Záruba,CSc

Dále Klub Praha 7 Věcí veřejných považuje za účelné zřízení protikorupční komise, na kterou by měli možnost se občané obracet se svými podezřeními na nestandardní nebo nezákonné postupy úředníků MČ Praha 7. Do této komise navrhuje Klub jako členy: Jiřího Stejskala a PhDr. Luboše Velka, PhD.

Za velmi žádoucí Klub Praha 7 Věcí veřejných považuje také oživení redakční rady Hobuletu, do které navrhuje jako členy Jiřího Stejskala, PhDr. Luboše Velka, PhD a Ing. Pavla Zárubu, CSc.

V případě návrhu jiných komisí, modifikace činností stávajících komisí, apod. předpokládá Klub Praha 7 Věcí veřejných odpovídajícím způsobem upravit tento návrh na účast v komisích.

Za Klub Praha 7 Věcí veřejných
Petra Tuzarová, předsedkyně
Tuzarová Petra