P E T I C E

občanů Prahy 7 k problematice nesplněného programového prohlášení Rady MČ ve volebním období 2002-2006 ve věci privatizace bytů ve správě Městské části Praha 7 (sestavil I. Tinka, Janovského 15)

My, níže podepsaní občané Prahy 7, se cítíme oklamání postupem vedení městské části v uplynulém volebním období, protože přes nesčetná ujišťování, písemné závazky a usnesení zastupitelstva, nejenom že nebyla privatizace bytů dokončena podle původního programového prohlášení rady, ale dokonce nebyly splněny ani změkčující úkoly s odesláním závazných nabídek nájemníkům ve všech domech s plánovanými půdními byty do konce volebního období (event. do 31.10.2006).

Velké části z Vás je tato problematika dostatečně známa a jistě si je vědoma obrovských pochybení, ke kterým došlo právě při nepromyšlené a nevhodnou firmou pověřené realizaci programu výstavby půdních bytů. Do dnešního dne se městská část nemůže vykázat jakýmkoliv pozitivním výsledkem z této akce, naopak, neustále hrozí spíše ztráty, a to jak na straně městské části, tak zejména na straně nájemníků v těchto domech. A patrně i firma organizující prodej „rozestavěných“ půdních bytů zaznamenává nárůst nákladů, ke kterému by nedocházelo u firmy dostatečně kvalifikované pro takovou činnost. Důsledkem těchto skutečností byla řada rozhodnutí rady, silně znevýhodňujících nájemníky v domech s půdními byty ve prospěch firmy, organizující jejich prodej, a v konečném důsledku nesplnění slibů, dávaných svým občanům minimálně od roku 2000.

Proto se na Vás, vážení zastupitelé, obracíme hned na samém počátku Vašeho funkčního období se žádostí o urychlenou nápravu alespoň těch nejzávažnějších selhání nebo pochybení rady z minulého funkčního období. Jedná se o následující dva klíčové body:

1. Nesplnění úkolu č. 7.1 usnesení zastupitelstva č. 620/06 z 12.6.06 o vyřazení z půdního programu domů, u kterých nebude k 30.9.06 pravomocné stavební povolení, a dokončení privatizace standardní cestou.

2. Vložení ničím neodůvodněné podmínky pro podpis smlouvy o převodu bytů bezpodmínečným souhlasem nájemníka s uzavřením smlouvy až po zápisu poslední budované půdní jednotky do Katastru nemovitostí.

K bodu 1 se kromě citovaného bodu usnesení zavázali verbálně také tehdejší místostarosta pan Hasal, a představitel Pluggetu Ing. Janda, jak se lze přesvědčit ze zvukového záznamu z jednání zastupitelstva dne 12.6.06.

U bodu 2 nebyl předložen žádný věcný důvod pro takový postup, protože existuje-li pravomocné stavební povolení, a příští stavebník dodrží podmínky tohoto povolení, těžko si lze představit možnost maření výstavby půdních bytů ze strany případně vzniklého společenství vlastníků (nehledě na skutečnost, že i právní působnost tohoto společenství vznikne až s určitým časovým odstupem od podpisu smluv). Pro argument JUDr. Grecké, zdůvodňující tento postup, že smlouva o výstavbě ke stavebnímu povolení je něco jiného než smlouva o výstavbě k zápisu do KN, nebyla doložena opora v žádném zákoně. Uvedenou podmínku si pak nelze vysvětlit jinak, než že rada předpokládala, že nežijeme v právním státě, a tudíž je třeba stavebníka (nebo v tomto případě se zdá, že spíše organizátora) takovou podmínkou „ochránit“, aby případně mohl měnit podmínky stavebního povolení.

Věříme, vážení zastupitelé, že nehodláte začínat své působení tak, jak skončila poslední rada, tj. naprostou ztrátou důvěry stovek rodin v domech s naplánovanými půdními byty. Věříme, že budete ochotni se s touto problematikou podrobněji seznámit a učinit co nejdříve taková rozhodnutí, která neprodleně povedou k dokončení privatizace za podmínek, naplánovaných pro minulé volební období. Zástupci domů s plánovanými půdními byty jsou kdykoliv připraveni setkat se s Vámi a poskytnout dostatek kvalifikovaných argumentů pro to, aby Vaše rozhodování bylo založeno na zvážení všech okolností tohoto nešťastného a městskou částí dosud nezvládnutého procesu.

V Praze, dne 15.11.2006

Petiční výbor:
Ivan Tinka, Janovského 15
Jaroslav Čegan, Dukelských hrdinů 33
Jarmila Kremplová, Ortenovo nám. 31
Dana Papstová, Schnirchova 33
František Hubinger, Osadní 2

Přílohy: Podpisové archy na 27 listech s 
362 podpisy občanů z následujících domů:

Jankovcova 41 Kamenická 52 Veletržní 39
V háji 18 Schnirchova 15 Poupětova 16
Jankovcova 29 Janovského 15 Schnirchova 33
Dukelských hrdinů 33 Ortenovo nám. 30 Poupětova 20
U měšťanského pivovaru 9 Ortenovo nám. 31 Fr. Křížka 27
Fr. Křížka 25 Argentinská 12 Osadní 29
Kamenická 39 Tuzarova 7 Osadní 2
Dukelských hrdinů 33 Ortenovo nám. 30

Pozn.: Petice byla zorganizována členy petičního výboru,
OS Praha 7 - Janovského, IČO 27030156
OS Praha 7 - Kamenická 39, IČO 27032612
sdružením nájemníků č.p.691 v ul. Dukelských hrdinů, IČO 26525577
členy a příznivci Věcí veřejných – Klubu Praha 7