Sedmero základních principů činnosti

1. Prosazovat naplňování potřeb občanů Prahy 7
Kde jinde než ve vlastní městské části by se měl občan cítit jako doma. Mít jistotu, že při řešení svých problémů nezůstane osamocený, že instituce k tomu určené pracují pro jeho prospěch, a že bude vždy a za všech okolností vnímán jako rovnoprávný člen společenství občanů Prahy 7.


2. Vytvářet prostor pro aktivní jednotlivce a skupiny ochotné pomáhat s řešením neduhů v naší městské části
Mnozí z nás mají bohaté zkušenosti s tím, jak obtížně se jednotlivci, i když je vytrvalý, překonávají různé překážky ať již objektivní, nebo uměle vytvářené např. neochotou odpovědných pracovníků firem, státních či místních orgánů, atd. Podaří-li se dát dohromady alespoň několik jednotlivců schopných poprat se s nepřízní okolností, pravděpodobnost úspěchu se výrazně zvyšuje.

3. Neobjevovat objevené, v maximální možné míře uplatňovat dobré zkušenosti odjinud
Velmi často, a to právě i v naší městské části, dochází k velkým ztrátám ať již finančním nebo ve vynaloženém úsilí jenom proto, že se jen minimálně využívá pozitivních nebo negativních poznatků z jiných městských částí, jiných měst, ze zahraničí. Proto tím nejzákladnějším podkladem pro důležitá rozhodování se musí stát rešeršní rozbor k danému problému.

4. Poučit se z chyb, nezakrývat neznalosti a pracovat na jejich odstranění
Největší brzdou rozvoje schopností každého člověka je zatloukání chyb, kterých se dopustil a zakrývání neznalostí pod maskou suverénního vystupování. Konečným produktem je neschopný hloupý jedinec, který často velmi škodí svému okolí.

5. Důsledně dbát na úplné vyřešení problému, k vysvětlování nemožnosti řešení musí vést jen nezpochybnitelné důvody
Velmi častou odpovědí na vzniklý/existující problém je argument, že s tím nejde nic dělat. Pořadí však musí být takové, že se nejdříve hledají všechny možné způsoby, jak problém řešit, až úplně posledním krokem je zdůvodňování, proč to nešlo.

6. Navrátit slovu zastupitel jeho plnohodnotný význam
Občané, řešící s úřadem složitější případy individuálně, bývají nezřídka neúspěšní proto, že nemají za sebou osobnost – zastupitele. Efektivní spolupráce mezi občanem a zastupitelem musí vycházet z identifikace případů, pro jejichž řešení je optimální právě vyžití funkce zastupitele.

7. Eliminovat nečestné způsoby v místní politice
Velké nepravosti začínají zpravidla nenápadnými malými ústupky od zásad čestného jednání. Proto je nutné eliminovat vznik velkých nepravostí hned v jejich zárodku i za cenu, že dosažení stanoveného cíle se tím oddálí.

Klíčové priority

Životní prostředí
bránit úbytku zeleně, snižovat znečištění

Doprava a parkování
optimální řešení ZPS

Bydlení
dokončení privatizace bytového fondu za rovných podmínek pro všechny nájemníky

Fungování úřadu
plná informovanost občanů

Bezpečnost
identifikace nejzávažnějších problémů a návrhy na řešení

Bezpečnost

1. Stanovit pořadí závažnosti řešení bezpečnostních problémů spadajících do kompetence městské policie a doporučit řešení (lokality s bezdomovci, s narkomany a zařízeními jako je Armáda spásy, apod.).
2. Vyhodnotit způsob fungování městské policie včetně spolupráce s republikovou policií ve vztahu k místům s velkou koncentrací narkomanů, bezdomovců a kriminálních živlů, se zvýšeným výskytem vykradených nebo ukradených aut, vykradených bytů. Totéž ve vztahu ke znečišťovatelům životního prostředí (pejskaři), vandalům (sprejeři),atd. Jako výsledek vyhodnocení navrhnout účinnější postupy k nápravě.
3. Realizaci přijatých návrhů důsledně a systematicky kontrolovat.
4. Hledat a navrhovat trvalejší řešení zmíněných lokalit s bezpečnostními problémy, včetně spolupráce s orgány na úrovni hlavního města, případně státu.
5. Vyhodnotit dosavadní efektivnost využití bezpečnostních kamer včetně způsobu zpracovávání a archivace záznamů a navrhnout odpovídající opatření k dalšímu zefektivnění jejich využití.
6. S pomocí veřejnosti identifikovat nejzávažnější (nejčastější) příčiny nespokojenosti s fungováním městské policie, zpracovat doporučení pro zvýšení spokojenosti občanů.
7. Zpracovat rešerši o existujících podporách místních orgánů v zahraničí vlastním občanským aktivitám, zaměřeným na snižování kriminality, navrhnout doporučení pro podmínky Prahy 7.
Garant:
J. Stejskal

Bydlení a sociální politika

1. Urychlit privatizaci bytového fondu průhledným způsobem s rovnými podmínkami pro nájemníky ve všech privatizovaných bytech (včetně možných důsledků deregulace nájemného) a v rozsahu dle schválených seznamů. Ze získaných prostředků vyčlenit odpovídající částky do oprav bytového fondu.
2. Zmapovat dopad deregulace nájemného na občany a zpracovat doporučení na minimalizaci nepříznivých důsledků pro sociálně potřebné občany. V případě nutnosti založit a zajistit financování odpovídajícího sociálního fondu pro občany Prahy 7.
3. Podporovat vzájemnou dobrovolnou práci seniorů a lidí v domácnosti, pomáhat při změnách bydliště (vhodnější lokalita, patro, bezbariérový přístup), konzultacích a vyřizování záležitostí, apod. Zapojovat aktivní důchodce do spolupráce při řešení jimi samotnými identifikovaných problémů.
4. Pro starší občany a důchodce připravit kulturní, rekreační nebo vzdělávací programy, umožňující jejich setkávání a aktivní využití volného času. U úspěšných akcí napomáhat jejich opakování, a případně je zavést jako tradici a podporovat zejména vlastní iniciativu občanů při pořádání podobných akcí (např. s možností svépomocné úpravy vhodných volných nebytových prostor, apod.).
5. Podpořit program pro děti v předškolním věku ve spolupráci s MŠ, pomáhat osamělým matkám - osvěta možnosti dané zákonem.
Garanti:
I.Tinka, J. Faitová, P. Tuzarová

Doprava a parkování

1. Před zavedením zóny placeného stání uspořádat širší diskusi s občany a projektanty zóny a zapojit do debaty zejména ty aktivní občany, kteří mají konstruktivní přístup k řešení problému parkování z globálního hlediska.
2. Prosazovat možnost zvýhodněného parkování na existujících hlídaných parkovištích příp. v garážích pro rezidenty Prahy 7 a vytipovávat vhodné prostory pro hlídaná parkoviště s déledobým (týdenním) parkováním pro rezidenty Prahy 7 za výhodných platebních podmínek.
3. Zasazovat se o řešení zejména již neúnosných dopravních a hygienických podmínek např. v oblasti Letné, Veletržní ulice a napojení magistrály na Most barikádníků.
4. Uspořádat veřejné diskuse k problematice lokalizace zastávek MHD (např. Strossmayerovo náměstí), k problematice zavedení tramvajového spojení severu a jihu Prahy 7, k problematice automobilového nebo pěšího spojení Prahy 7 a Karlína, k problematice mostního napojení na Blanku, k problematice tramvajové trasy z Prahy 6 na severní terasu. Výsledky diskusí zahrnout do příslušných doporučení k řešení.
Garant:
J.Stejskal, Z. Meisner

Fungování úřadu

1. Zastupitelé
- Rozšířit informovanost občanů o činnosti a aktivitách každého zastupitele (oblast kterou se zabývá, hlasování k jednotlivým bodům usnesení, vystoupení na zasedání, předkládání návrhů - vše zveřejněním zápisů ze zasedání zastupitelstva).
- Zajistit spolehlivý kontakt na každého zastupitele prostřednictvím fungující e-mailové adresy.
- Prosadit, aby všechny veřejné přílohy byly předkládány v elektronické formě.

2. Rada
- Zvýšit individuální odpovědnost jednotlivých radních důslednou kontrolou plnění uložených úkolů z hlediska úplnosti, jakosti a stanovených termínů.
- Rozšířit informovanost občanů o činnosti rady zveřejněním zápisu z jednání včetně předkladatelů úkolů a výsledků hlasování.
- Prosadit, aby všechny veřejné přílohy byly předkládány v elektronické formě, u příloh s údaji podléhajícími zákonu o ochraně osobních údajů budou přílohy upraveny příslušným způsobem, ale zveřejněny.

3. Komise a výbory
- Do činnosti jednotlivých komisí a výborů zapojit občany s odpovídající kvalifikací pro příslušnou komisi nebo výbor (a to případně i jednorázově nebo pro krátkodobou spolupráci k řešení konkrétního problému),
- V komisích ustavených jednorázově pro výběrová řízení nebo související s financemi či majetkem městské části, prosadit zastoupení nejméně jednoho nezávislého člena komise. Pro tyto účely vytvořit a udržovat skupinu občanů s odpovídající kvalifikací (právníci, stavaři, ekonomové).
- Vyhodnocovat efektivnost zřízených komisí a výborů, v případě potřeby zpracovávat návrhy na nápravná opatření
- Prosadit zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů.

4. Úřad
- Zpracovat takový systém požadavků na funkční zařazení řadových i vedoucích pracovníků radnice aby bylo jasné, že kvalitní práce a vstřícné jednání s občany se vyplácí. Součástí systému by měla být pravidelná komunikace zaměstnanců s jejich nadřízenými s cílem vyhodnotit zkušenosti za sledované období a vyvodit odpovídající závěry.
- Sledovat a do podmínek Prahy 7 přenášet dobré zkušenosti z jiných úřadů hl.m. Prahy, případně jiných měst.
- Usilovat o to, aby občané i zaměstnanci úřadu nabyli jistoty, že se jejich podněty někdo zabývá a zajistí řešení nebo nápravu.

5. Přístup k informacím
- Dosáhnout rozšíření přístupu k informacím povinností zveřejňovat na internetových stránkách městské části všechny veřejně přístupné informace (zejména veřejné přílohy k usnesením, zápisy z komisí a výborů, zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady apod.). Za zveřejněnou lze tedy považovat pouze informaci, dostupnou na internetových stránkách městské části.
- U úřední desky trvat na identickém obsahu verze elektronické s verzí vývěskovou.
- Zvýšit informativního poslání časopisu pro občany Prahy 7 Hobulet, pravdivé informovanosti i o negativních jevech v naší městské části (včetně úřadu), umožnění přístupu do časopisu i jiným než vládnoucím subjektům na radnici, včetně přístupu občanů (a jejich oprávněné kritiky negativních jevů s případnými návrhy na nápravu).
- Vymezit jednoznačně statut Hobuletu z hlediska uveřejňovaných informací (kdo a za jakých podmínek může přispívat, jaké jsou pravomoci redakční rady ve vztahu k vedení radnice, apod.).
Garanti:
P. Tuzarová, P.Záruba, J. Stejskal, I. Tinka

Hospodářská politika a správa majetku

1. Provést důkladnou inventarizaci majetku městské části, náklady na jeho údržbu, výnosy.
2. Zrekapitulovat použití prostředků z privatizace domů a bytů, vyhodnotit způsob a racionalitu využití takto získaných finančních zdrojů městské části. Navrhnout systém, v němž by byly finanční prostředky vázány na konkrétní projekty s dlouhodobými užitnými hodnotami pro občany Prahy 7
3. Prosadit provedení nestranného auditu na problematické smlouvy městské části za uplynulé volební období, z případně zjištěných pochybení vyvodit odpovídající důsledky.
4. Vyhodnotit efektivnost využívání majetku městské části včetně fondů zřízených MČ a navrhnout na efektivnější využití.

Garanti: L.Velek, I. Tinka

Kultura, sport, zájmové činnosti

1. Podporovat svépomocná střediska a vytvářet podmínky pro jejich fungování např. v nevyužívaných prostorech bývalých agitačních středisek, ve vnitroblocích, apod., podporovat spolupráci s místními církvemi.
2. Prosazovat budování nových a rekonstrukce starších hřišť s vlastními správci.
3. Vytvářet podmínky pro vznik veřejně přístupných sportovišť, doporučovat poskytování prostředků z rozpočtu městské části přednostně těm sportovním klubům, které umožní přístup na sportoviště i neorganizované mládeži.
4. Podpořit získávání prostředků pro občanská sdružení Prahy 7 z grantového programu sloužícího k rozvoji kulturní, sportovní a zájmové činnosti jeho občanů, a to včetně alternativních směrů.
Garanti:
J. Tirner, J. Stejskal, M. Mazáč, P. Tuzarová

Školství a vzdělávání

1. Podporovat investice do zřizování a rekonstrukcí mateřských škol (případně jeslí či mikrojeslí) v souladu se stoupající porodností.
2. Zjistit ve školách, co dětem (školákům), mládeži a pedagogům v Praze 7 nejvíce chybí, co by chtěli a jak zlepšit. Na základě zjištění zpracovat návrh na realizaci.
3. V součinnosti s občany MČ zvažovat všechny kroky vedoucí k optimalizaci kapacit a umístění vzdělávacích institucí.
4. Vyřešit některé léta odkládané problémy - např. (dočasně) zrušené mateřské školky ve vnitrobloku Janovského a Schnirchovy ulice.
5. Spolupracovat se školami při organizování přednášek, které by patřily do skupiny preventivních opatření proti užívání drog, alkoholu a tabákových výrobků.
Garanti:
L. Velek, P. Tuzarová, J. Faitová

Problémy mikroregionů

1. Zvyšovat zájem občanů o dění v jejich nejbližším okolí a posilovat jejich angažovanost zavedením systému pro sběr návrhů, poznatků a doporučení občanů jak na webových stránkách Klubu Praha 7, tak prostřednictvím členů, sympatizantů a různých organizací (společenství vlastníků, občanská sdružení, apod.). Současně zajistit zpětnou informovanost občanů o osudu jejich podnětů a snah.

2. Připravovat návrhy na důsledné vyrovnávání kvality životního prostředí v jednotlivých oblastech naší městské části.

Garanti: M. Kašpárek, Z. Meisner, I.Tinka

Územní rozvoj

Předpokladem pokroku je dobrá veřejná informovanost a možnost spolurozhodovat o rozvoji prostředí ve fázích záměru, ne až v územním a stavebním řízení.

Témata:

1. Současná „úřední“ strategie rozvoje čtvrti.
2. Budoucnost Bubenského nádraží. Expanze městského centra na P7. Příležitosti, zisky, ztráty a hrozby .
3. Kulturní a turistická atraktivita čtvrti. Mizení přírodního prostředí, kompoziční a podnětová chudoba , vývoj.
4. Místní a tranzitní doprava přes Prahu 7. Zisky a rizika plánovaného Městského okruhu, porušování zákonů, imisní zátěže (hluk, exhalace, polétavý prach). Zdravotní stav. Řešení růstu dopravní poptávky,veřejný konsenzus.
5. Změny protipovodňové linie ve prospěch současných investorů, v neprospěch Vltavy, jejích břehů a veřejného prostoru.
6. Nejbližší významné investiční akce na území MČ P7 (knihovna, „oceanárium“)
7. Charakter a rozložení občanské vybavenosti. Kultivace supermarketů, symbióza s ostatní obč. vybaveností . Místní rekreační příležitosti.
8. Využití vnitrobloků a veřejného prostoru, prostor pro vzájemnou spolupráci, pomoc obvodního úřadu a dalších institucí.

Nástroje:
Vzájemné propojování angažovaných spoluobčanů.
Veřejná pracovní setkání s legislativci, pracovníky Útvaru rozvoje města, hygieniky, radními odpovědnými za rozvoj čtvrti, s vlastníky klíčových pozemků (MHMP, ČSD…). a odborníky, především rezidenty z Prahy 7
Zveřejňování údajů o znečištění a zdravotním stavu, trend. Diskuse o zdravotních dopadech prostředí a ochraně.
Diskuse nad celoměstskými plány i klíčových „maličkostech“ např. prostředí nepřátelské dětem a seniorům, nedostatek uměleckého díla, tekoucí vody, veřejných záchodků.

Debaty by měly vyústit ve všeobecně přijatou strategii celkové regenerace čtvrti (EU fondy, vnitřní zdroje).

Pozn.: Za zveřejnění lze považovat zpřístupnění na internetových stránkách městské části.
Garant: Z. Meisner

Životní prostředí

(část problematiky ŽP je obsažena v kapitolách doprava, rozvoj , sociální)

VV jako platforma všem, kdo usilují o setrvalý rozvoj čtvrti, identifikují problémy, přichází s návrhy popř. nabídkami na řešení. Spolupráce jednotlivců, občanských sdružení a firem na P7 (a také na P1, P6, P8).

Aktuální témata


Stávající koncepce rozšíření ÚČOV, zábor Cís. ostrova, znehodnocení Troje, zmenšování plochy Královské obory.

Veřejný prostor
Nekvalifikovaná, drahá a neefektivní „péče“ o parky a uliční vegetaci.
Návrat zeleně do ulic, do vnitrobloků, na neužívané „zpevněné plochy“.
Možnosti místní rekreace, pobyt dětí , setkávání. Prostor pro participaci (občan, firma, úřad) kultivaci a průběžnou péči o (především obytné) prostředí.Informace, poskytnutí sadby, zápůjčka techniky...
Psi a znečišťování:
Pes může být jak cenný společník užitečný pro citové zrání dětí, životní společník osamělých lidí a seniorů, tak sociál-statut, a projev sobectví asociálních individuí mezi námi. Psí výkal je toxický, do veřejného prostoru nepatří. V rámci prostorových možností čtvrti zvětšit výběh pro psy, zvláště v nejhustěji osídlených oblastech, tam, kde je technicky možné, zelené pásy v chodnících.
Zvýšení dohledu Městské policie, identifikace provinilců, výrazně vyšší pokuty těch, kdo neodstraní alespoň tuhý odpad po venčených psech (chodníky i trávníky).
Náměty pro diskusi: *Charakter osvěty. *Čištění chodníků v nejhustěji obydlených oblastech a vstupních partiích parků od výkalů jako alternativní trest (veřejné práce) v rámci přestupkového řízení.* zveřejňování provinilců.* daň ze psů odstupňovaná podle váhy zvířat.

Odpady
Veřejná diskuse o rozšíření kontejnerových hnízd na separovaný odpad. Konečný cíl: možnost třídění odpadu v místě bydliště. separovaný odvoz. Změna poplatků tak, aby se třídění odpadu stalo atraktivní.

Hluk
je zmíněn v kap.doprava. Z dalších zdrojů: stavební hluk, nevhodná údržba parků, rušení nočního klidu. VV nabízí možnost zapůjčení hlukoměru (orientační měření pro jednání s úřady a hygienikem). VV nabízí vzor žaloby na vlastníka veřejné komunikace tam, kde dochází k nadměrné emisi dopravního hluku.
Veřejná diskuse ke:
zklidnění nejhlučnějších ulic, snížení rychlosti v nejhustěji obývaných
oblastech s úzkými ulicemi.

Garanti: Z. Meisner, M. Kašpárek
Klikněte na titul pro detail.