Tento zájem o budovu Elektrických podniků není nový, již v srpnu 2008 se v této záležitosti obrátil starosta městské části dopisem na ORCO PROPERTY GROUP a dostal následující odpověď: K Vámi zmíněnému projektu rekonstrukce a následného provozu objektu bývalých Dopravních podniků Vám nyní sděluji, že naše společnost dosud neuvažovala, že by tato historicky a architektonicky cenná budova mohla být předmětem akvizice v jakékoli její formě v krátkodobém či střednědobém časovém horizontu.

Kromě toho ORCO také píše: Naše společnost velmi ráda zahájí jednání s Vámi a dalšími představiteli Městské části Praha 7, jelikož jsme toho názoru, že umístění budovy nové radnice či jiné veřejně prospěšné stavby podobného významu je logickým a přirozeným urbanistickým jevem a předmětné území tímto může získat na významu a důležitosti. O obou Vámi navrhovaných tématech jsme však připraveni jednat, zejména pak o otázce možného umístění budovy nové radnice v areálu bývalého nádraží Holešovice - Bubny.

Současně dostává vedení radnice od společnosti NAVATYP následující odpověď:
1. K Vašemu dopisu ze dne 8. srpna 2008 Vám sděluji, že projekt výstavby polyfunkčního objektu Vltavská není v současné době v takové fázi přípravy, abychom Vám mohli poskytnout dostatečně přesné a validní informace, které můžete využít pro přípravu výstavby nové radnice Vaší městské části.
2. V rámci Městské části Prahy 7 má v současné době naši jednoznačnou podporu projekt rekonstrukce a modernizace železniční stanice Praha - Holešovice. Tento projekt, který leží ve VRÚ Holešovice - Bubny, je součástí územní studie, kterou zpracovává společnost Cigler Marani Architects, s.r.o
3. Tento projekt rekonstrukce a modernizace železniční stanice Praha - Holešovice jsme připraveni prezentovat a diskutovat v rámci platformy Nové Prahy 7 se zástupci Městské části Prahy 7, s jejími obyvateli a s dalšími členy sdružení.
4. Pane starosto, pevně doufám, že skutečnost, kdy projekt výstavby polyfunkčního objektu Vltavská není pro naši společnost prioritní a v jeho rámci neprobíhají přípravné práce, neovlivní negativně Vámi uvažované přípravné práce výstavby nové radnice.

Zřejmě pod vlivem takto se vyvíjejících okolností se nakonec MČ zaměřila na jednu lokalitu, takže zastupitelstvo ve svém usnesení č. 0301/08 ze dne 15.9.2008 ukládá po projednání radě:
V rámci řešení možného umístění "Nové radnice MČ P-7" ve čtyřech různých lokalitách zajistit rozpracování či další postup ve variantě 1.1. lokalitu transformačního území bubenského nádraží (pozemky v majetku spol. Orco Property Group), s podáním informace Zastupitelstvu MČ P-7 o průběhu příprav investiční akce.

Nyní se ale situace vyvíjí trochu jinak, když na opětovný dotaz vedení radnice ORCO odpovídá: „Dovolte mi Vás informovat, že možný prodej tohoto objektu (ať již formou prodeje nemovitosti anebo formou prodeje 100 % akcií jednoúčelové společnosti, která, jako jediné aktivum, vlastní právě předmětnou nemovitost) zvažujeme a Vaší poptávkou se budeme se vší vážností zabývat.“

Uvidíme, jakými cestami se nakonec bude radnice ke svému budoucímu domovu ubírat. Možná právě teď by mohly být podmínky příznivé. A nebo i naopak. Rozhodování asi nebude jednoduché.

Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)