Situace s parkováním je prý nejhorší v centrální části Dejvic, Bubenče a Hradčan. V ulicích je asi 8800 stání, přes den tam ale parkuje 9000 vozidel. V noci podle informací ze zastupitelstva místa stačí, když v ulicích stojí asi 7000 automobilů. Podle představ radnice by polovina kapacity zón byla určena pro místní obyvatele a druhá polovina pro návštěvníky. Díky smíšené zóně by však místní lidé měli v podstatě k dispozici 90 procent kapacity zón.
Další informace lze najít
ZDE, a to v přílohách usnesení rady č. 1327. Praha 6 si nechala v souvislosti s řešením dopravní situace zpracovat průzkum, jehož výsledky lze najít ZDE, v Závěrečné zprávě z výzkumu veřejného mínění. Několik zajímavých ukázek z této zprávy následuje.

Vztah k MČ Praha 6
Naprostá většina obyvatel MČ Praha 6 (92 %) je ráda, že žije právě v Praze 6. Na Praze 6 oceňují její obyvatelé nejčastěji přírodu a zeleň (35 %), největší části vadí dopravní zátěž této městské části (25 %).
Radnice MČ Praha 6 má v očích obyvatel vysoký kredit. Téměř tři čtvrtiny lidí (74 %) si myslí, že radnice si při své práci vede dobře, přičemž pětina si myslí, že „velmi“ dobře. Kladné hodnocení činnosti radnice Prahy 6 převažuje i mezi podnikateli a manažery. O tom, že radnice si vede dobře, je přesvědčeno 66 % z nich.

Hodnocení dopravní situace
Mezi obyvateli MČ Praha 6 mírně převažují lidé, kteří jsou se současnou dopravní situaci v této části Prahy spokojeni (61 %).
Průjezdnost komunikací je ale obyvatelstvem hodnocena převážně negativně.
- Většina občanů (57 %) zastává názor, že situace není dobrá, komunikace jsou v době dopravních špiček špatně průjezdné.
- Další pětina (22 %) si myslí, že ulice jsou většinou ucpané.

Současné možnosti parkování
Možnosti parkování v centrálních částech MČ Praha 6 vnímá většina občanů velmi kriticky – 80 % z nich je přesvědčeno, že parkovacích míst zde není dostatek.
Hodnocení situace v místě bydliště je příznivější. Téměř polovina občanů (47 %) považuje počet parkovacích míst v místě svého bydliště za dostatečný. Zásadní rozdíly jsou ovšem mezi názory obyvatel různých městských čtvrtí MČ Praha 6.
Obyvatelé MČ Praha 6, kteří mají k dispozici auto, parkují většinou na ulici před domem (57 %); garáž má k dispozici necelá třetina z nich (30 %).
Mezi lidmi, kteří parkují před domem, převažují ti, kteří mají „vždy nebo téměř vždy“ problémy s nalezením volného parkovacího místa, a to jak přes den (37 %), tak na noc (35 %).
Ze skupinových rozhovorů vyplývá, že lidé žijící v centrální části Prahy 6 vnímají možnosti parkování jako katastrofální a upozorňují, že situace se zhoršuje.

Podzemní garáže
Výstavba podzemních garáží, ať už v centru či okrajových částech, má mezi obyvateli MČ Praha 6 hodně zastánců (77 %). Nejčastější argumenty, které lidé uvádí ve prospěch výstavby podzemních garáží, jsou ale velmi obecné. Zdůrazňována je především větší možnost parkování (34 %).
Lidé, kteří se vyslovili proti výstavbě podzemních garáží, argumentují vysokou cenou garážového stání (27 %) a tím, že parkovacích míst je dost (26 %).
Paradoxní je, že ačkoli je mezi obyvateli MČ Praha 6 velký počet zastánců vybudování podzemních garáží, převažují mezi nimi ti, kdo by si v nich parkovací státní nechtěli pronajmout (69 %, přitom plných 56 % takovou eventualitu „rozhodně“ odmítá).
Skupinové diskuse tyto závěry jednoznačně potvrzují – lidé vnímají podzemní garáže jako dobrý způsob řešení parkování, ale sami tam parkovat nechtějí.

Parkovací zóny
Většina lidí žijících na území MČ Praha 6 je proti zavedení placených parkovacích zón (53 %). Přeje si je třetina obyvatel Prahy 6. Zastánci zavedení parkovacích zón argumentují nejčastěji tím, že parkování bude dostupnější, a to zejména pro rezidenty (29 %).
Lidé, kteří jsou proti zavedení parkovacích zón, nejčastěji uvádí, že parkovací zóny problémy s parkováním stejně nevyřeší (38 %).
- Poměrně velká část z nich dále upozorňuje, že systém neumožní parkování osob, které na Praze 6 bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště (13 %).
- Obdobné procento občanů se obává vysoké ceny parkovacích karet (12 %).
- Každý desátý upozorňuje na omezení, která se zavedením parkovacích zón souvisí (např. problémy parkování návštěv, řemeslníků apod.).
Většina občanů Prahy 6 (60 %) nemá o zakoupení parkovací karty umožňující parkovat v místě bydliště zájem; polovina tuto možnost „rozhodně“ odmítá.
Zájem o parkovací kartu opravňující parkovat v centrální části Prahy 6 je ještě menší než zájem o kartu týkající se místa bydliště. K tomuto účelu by o kartu měla zájem necelá pětina lidí (19 %), v absolutních počtech jde ovšem o nezanedbatelných téměř 20.000 parkovacích oprávnění.
Za kartu umožňující parkovat v centru Prahy 6 by obyvatelé této městské části byli ochotni nejčastěji platit částku do 1000 Kč ročně.
Pokud by lidé měli možnost zvolit způsob řešení parkování v centrální části Prahy 6, vybrala by si více než polovina z nich podzemní garáže (62 %); parkovací zóny by zvolila necelá pětina (19 %).
Pokud by se možnost volby vztahovala k místu bydliště, zvolila by zhruba čtvrtina občanů podzemní garáže a pětina parkovací zóny.
Výsledky skupinových rozhovorů potvrzují, že lidé se staví k zavedení parkovacích zón spíše negativně. Vnímají je jako „levné, nesystémové řešení“, které přinese peníze radnici a jim omezí osobní svobodu. Pozitivněji je ovšem přijímají lidé žijící v centrálních částech Prahy 6.

Pro zájemce o ZPS lze čtení v citované Závěrečné zprávě z výzkumu veřejného mínění určitě doporučit.