Radnice

Kdo Blanku Pražanům nepřeje?

Blanka
Na úřední desce MČ P7 je v termínu 18.8.2010 až 3.8.2010 vyvěšena zajímavá informace, která by asi neměla ujít pozornosti zejména občanů Prahy 7. Když vynechám nezbytné odkazy na jednotlivé paragrafy zákonů, obsah této informace je následující:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy jako speciální stavební úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o odstranění provozně ucelené části stavby "MO Blanka č.0079 Špejchar-Pelc Tyrolka" v rozsahu objektů inženýrských sítí a podzemních garáží Letná včetně souvisejících objektů na vyjmenovaných pozemcích v katastrálních územích Hradčany, Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Troja a Libeň v Praze 6, 7 a 8, realizované na základě stavebního povolení č.j. … ze dne 29.12.2006, změněného rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj … ze dne 20.6.2007, které bylo na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj …. ze dne 17. června 2010 zrušeno a řízení zastaveno. Právní moc nabylo dne 3.7.2010.
Poměry na stavbě byly zjištěny při kontrolní prohlídce stavby dne 16.4.2010 na stavbě MO Blanka.
Bylo zjištěno, že část předmětné stavby je již realizována a část je ve stadiu realizace bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, tj. bez pravomocného stavebního povolení.
U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud půjde o stavbu shora uvedenou, stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
V tomto řízení postupuje podle … stavebního zákona. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.

Já tedy nevím, mně to ale silně připomíná Kocourkovské, když si postavili školu bez oken a pak do ní v kýblech nosili světlo…

Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Věř, ale komu věříš, měř!

V otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 byla k současnému stavu ve Stromovce před Šlechtovou restaurací poskytnuta odpověď, z níž by mohl být čtenář poněkud zmatený. A tak logicky následovala cesta na „místo činu“ a zaznamenání stávajícího stavu. Jak je z přiložených obrázků vidět, louka je už opravdu srovnaná, jenom ty zábrany tam ještě trochu straší. I když kdo ví, jestli by nakonec nebylo lepší, dokud se na ploše neuchytí odolný travnatý povrch, aby tam ta ohrada zůstala.
Potěšující není také vyhlídka na déletrvající omezení prostoru v okolí Šlechtovy restaurace během její rekonstrukce, ale kdyby se konečně restaurace dočkala zasloužené opravy, bylo by takové omezení víc než přijatelné.
Přikládám několik obrázků.

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Strom1
Strom2
Strom3
Strom4

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Ze zastupitelstva....

Privat
Ať lákám, jak lákám, účast na jednáních zastupitelstva je mizerná. A téměř vždy se tam vyskytne něco zajímavého. Ale což, ani účast zastupitelů, nezřídka těch opozičních, nebývá také stoprocentní. Ostatně, jim se není co divit, vzhledem k možnostem ovlivnit dění...Tak se aspoň podívejme na pár zajímavostí.

Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Všem, všem, všem...

Radnice
Je tady opět šance pro každého občana městské části podívat se na práci svých zástupců aspoň prostřednictvím jednání zastupitelstva. To nejbližší bude v pondělí dne 8. června 2009 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Čistota není zadarmo

cistota
V dobách nedávno minulých bylo na diskusních stránkách Prahy 7 velmi frekventované téma psi a čistota našich chodníků. Teď jakoby tento problém neexistoval. Oko si zřejmě již zvyklo, některé ty nepříjemné překážky mozek podvědomě identifikuje a nohy se jim pak vyhnou. Ale vyhnout se nedá útoku na čichové smysly, jakmile dorazí vedro - a s velkou pravděpodobností to nebude čistička odpadních vod z Troje. Jak to tedy s čistotou našich chodníků je?
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Co se vleče neuteče...

skolka
Tak nějak by se dal charakterizovat zdlouhavý proces hledání přístupové cesty k mateřské školce U Průhonu. Přitom ale nejde o nic míň a o nic víc, než aby soud nějak rozhodl. Z poslední informace pro zastupitelstvo (viz usnesení 0131/09) plyne, že
1. Žaloba na strpění povinnosti byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 dne 2.12.2008, ......
2. Usnesením uvedeného soudu ze dne 10.12.2008 byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření.
3. Od 15.1.2009 má předsedkyně senátu náš spis u sebe , a čekáme na nařízení ústního jednání v této věci.

Nic ovšem není zadarmo. Pár desítek tisíc bylo vydáno na náhradní řešení pro rodiče, když se z této školky museli přesídlit do školky Letohradská. Zadarmo jistě není ani právní zastupování městské části v této záležitosti. A nakonec, jak plyne ze žádosti ředitelky MŠ Letohradská o zajištění finančních prostředků ze strany zřizovatele na úhradu nájemného v souvislosti s uzavíráním smlouvy o nájmu nebytových prostorů mezi MŠ U Uranie a MŠ Letohradská, protože MŠ Letohradská musí platit vodné, teplo a zabezpečení objektu uzavřené Mateřské školy U Průhonu.

Co je ovšem na této kauze zarážející, že se přístup ke školce vůbec mohl „ztratit“. Nezdá se totiž pravděpodobné, že by někdo vyprojektoval a poté vystavil školku, aniž by měl ve schváleném projektu řešen také přístup k této stavbě. Proč toto původní řešení, jestliže existovalo, není vymahatelné? Proč řešení soudní cestou je tak zdlouhavě, když soudce sotva může něco nového vymyslet?
Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Tak nás zvou

Na pokec. Prý budeme mít možnost zapojit se do diskuse s občany i představiteli městské části nad dalším rozvojem městské části Prahy 7. A věru záběr to bude široký, od životního prostředí, přes veřejnou správu nebo sociální soudržnost až po územní rozvoj. Jenom není jasné, jak to bude zorganizováno, ale podle pozvánky to vypadá na profesionální úroveň, neboť akci má moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě zdravých měst ČR/NSZM ČR/, Ing. Petr Švec. Ten nás třeba po uplynutí vyměřeného času nebude vyhánět, jako náš tiskový mluvčí. No a kdyby, sejde-li se dobrá parta, můžeme pokračovat v řešení „zásadních problémů“ v nejbližší hospůdce. Tak přijďte kdo můžete, v nejhorším případě je to aspoň šance k setkání.
Oficiální pozvánka ZDE.

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Kdo si hraje, nezlobí!

Herna
Jestli se toto rčení vztahuje i na hrací automaty, pak v Praze 7 asi zlobíme nejmíň. Kdo nevěří, může si příslušnou statistiku vyrobit sám z údajů Obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Dřevák nenávratně zmizel!

Drev0
Citace odpovědi z webu Prahy 7 na dotaz občana ke stavbě v „Holešovickém trojúhelnku“:
„Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není zdejšímu stavebnímu úřadu předložena dokumentace pro vydání příslušného stavebního povolení, tak nám zatím není známo nic ani o velikosti či umístění nebo o budoucím provozovateli předpokládaného supermarketu. S ohledem na fakt, že soudem bylo zrušeno předchozí územní rozhodnutí, bude nové projednání dokumentace pro umístění stavby podle platných předpisů rovněž veřejné a tím bude zaručena i dobrá informovanost široké veřejnosti v této věci.“
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

S mírným nádechem arogance

CKA0
Česká konsolidační agentura. Budova, která na mne působila vždy poněkud záhadně. Nebylo tajemstvím, že se v jejích útrobách jednalo o desítky miliard korun. Přestože je to docela slušný kolos (viz obrázky dále), nějak jsem za ta léta neměl štěstí, abych někoho zahlédl do této budovy vcházet nebo z ní vycházet. To se ale má změnit.Česká konsolidační agentura. Budova, která na mne působila vždy poněkud záhadně. Nebylo tajemstvím, že se v jejích útrobách jednalo o desítky miliard korun. Přestože je to docela slušný kolos (viz obrázky dále), nějak jsem za ta léta neměl štěstí, abych někoho zahlédl do této budovy vcházet nebo z ní vycházet. To se ale má změnit.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Stromovka 6 týdnů před termínem – aneb rok poté

Titulek
Tak ještě jednou, do třetice, rok poté...tentokrát Stromovka. Začátkem května roku 2008 byla v otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 poskytnuta ke stavbě tunelu Blanka následující odpověď: „Injektáže z povrchu skončili 28.2.2008 a úpravy travnatých ploch k 31.3.2008 – jak jsme slíbili. Travnaté plochy byly předány OOP MHMP bez závad.“
Dále se ještě píše: „Základna stavební firmy Metrostav, a.s. v záboru kolem Šlechtovky je z důvodu provádění sanačních injektáží z vyražených geologických štol, neboť geologie při ražbě silničních tunelů je podstatně horší než předpokládal projekt. Z toho důvodu využíváme stávajícího zázemí a doinjektováváme v podzemí ražbu silničních tunelů. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2008 vč. demontáže sil a odvozu buněk stavby. Od té doby bude pouze zachováno stávající zajištění Šlechtovy restaurace pro ražbu silničních tunelů a příjezd ke Šlechtovce budou mít pouze pracovníci geomonitoringu provádějící 3 x týdně měření.“
Pak ale bylo vše jinak – že by předtucha s tou podstatně horší geologií než předpokládal projekt?
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

( Možná ) nedoceněná Štvanice

Nabr1
V loňském roce byla na těchto stránkách předložena série pohledů z Bubenského nábřeží na zelenou oázu ostrova Štvanice. Neméně zajímavé jsou i pohledy opačným směrem – z ostrova k Bubenskému nábřeží. Při procházce východní částí ostrova, odkud jsou následující záběry, se mi vybavila doba bohužel již dávněji minulá, kdy jsme s dětmi navštěvovali příjemné otevřené koupaliště, na které si mnozí pamětníci jistě vzpomenou. Dnes je tato část poměrně opuštěná, návštěvníci dojdou nanejvýš k tenisovým kurtům. Pokud by někdo hledal klid na procházku nebo posezení v trávě, bez bruslařů nebo cyklistů jako ve Stromovce, zde jistě šanci má. A pro všechny, kdo se k takové návštěvě neodhodlají, přináším aspoň pár obrázků z „druhého břehu“.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Zastupitelstvo

Radnice
Již delší dobu si lámu hlavu nad tím, proč vlastně potřebujeme tolik zastupitelů, když nakonec hlasování probíhá systémem „jako jeden muž“. Teď se mi případné poznání opět oddálí, protože nejbližší zasedání zastupitelstva si musím ze závažných pracovních důvodů nechat ujít. Proto tato pozvánka s nadějí, že se nějaký náhradník najde a případné zajímavosti z průběhu zasedání se mi tak „donesou“. Nuže tedy, 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 je svoláno na pondělí dne 20.dubna 2009 od 15.00 hodin do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Řezáčovo náměstí – také rok poté

Inspirovaly mne fotky pana Tinky – parčíku kolem kostela sv.Antonína.
Něco se povede, něco ne.
O nudné šedi nemá už smysl psát, ale jak dopadlo „zvýšení kulturnosti místa“, o čemž jsme byli opakovaně přesvědčováni, posuďte sami.
Alice Tylová

DSC00586
Celé náměstí od podzimu do jara nesvítilo, toto je důvod. Od března sice svítí, ale s touto „opravou“.

DSC00588
Jeden psí záchod byl zrušen a deset dalších velkoryse vytvořeno. Myslíte, že to úklidová firma ještě zvládne umýt? Za ty peníze ….

DSC00590
Pitná voda – i fontánka je dobrý patník, jen doufejme, že filtrace tohoto uzavřeného okruhu je dostatečná.

DSC00592
Na takovou lavičku je opravdu radost usednout

DSC00593
Alespoň něco kvete ….

DSC00600
Čerstvě zalito – také si myslíte, že poplatky jsou odpovídající způsobeným škodám?


page157_5
(Klikněte na Pepu!)

ZPS v Praze 6

ZPSP6
Nedávno jsme se v otázkách a odpovědích na webu P7 mohli dočíst, že se ve vedení MČ Praha 7 začaly projednávat změny, které souvisí se zavedením tzv. „smíšených“ parkovacích zón, které by rozšířily možnosti placeného parkování pro návštěvníky, ale přitom by tyto zóny nevyřazovaly z parkování rezidenty. S něčím podobným počítá Praha 6 od samého počátku, a tak může i pro nás být zajímavé, jak to tam hodlají řešit.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Nová radnice

Nova radnice
O stavbě nové radnice Prahy 7 se mluví už hodně dlouho a stálo to i nějaké finanční prostředky. Nejnověji se opět dostává do popředí budova Elektrických podniků, pro kterou si městská část nechává zpracovat znalecký posudek na ocenění budovy i technické posouzení stavu budovy.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Rok poté

Antonin2009
Po zkušenostech s rekonstrukcí Řezáčova náměstí jsem patřil k těm, kdo měli vážné obavy z podobného osudu i parčíku u kostela sv. Antonína. Naštěstí, v tomto případě snad bude výsledek rekonstrukce přece jenom podstatně lepší.
Zatímco Řezáčovo náměstí zůstává jako šedá, téměř jednolitá kamenná hmota, parčík u kostela má naději dorůstat do zeleně i do květů. Nově vysázené stromy svoji ochotu už projevují, tráva se také nenechává pobízet. Jak je vidět z následujících dvou obrázků z dubna 2008 a z dubna 2009 nevyznačuje se současný stav takovou bohatostí zeleně a květů jako stav loňský, budoucnost ale jak se zdá může mít parčík bohatší. Můžeme si jenom přát, aby se parčík vyhnul pozornosti ničitelů a na případné poškození byla vždy k dispozici pečlivá ruka k nápravě.

Duben2008
Duben 2008

Duben2009
Duben 2009

Tinka Ivan
Ivan Tinka


page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Pořizování zásad územního rozvoje

Holesovice
Existují možnosti, kdy se občané mohou seznámit s rozvojovými plány města a případně se k nim i vyjádřit. I když šance na ovlivnění je zanedbatelná, je to alespoň příležitost. Jedna z nich plyne z oznámení na úřední desce ZDE. Jedná se o veřejné jednání k návrhu zásad územního rozvoje (ZÚR) Prahy, které se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2. V rámci informovanosti co nejširšího počtu občanů pokládá magistrát za vhodné, aby oznámení o projednání bylo vyvěšeno na úředních deskách městských částí po dobu 30-ti dnů.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno také na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 v  době od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.
Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně, např. ZDE.
Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.
Připomínky může podat každý.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Poslední sbohem

Drevak11
Kdo ze starousedlíků nebo obyvatel dlouhodobě žijících v Praze 7 by neznal bývalé sídlo místní správy – národní výbor, neboli „dřevák“. Původně zde nová budova měla stát snad už někdy v roce 2006. Nyní ale už zřejmě nenávratně dozrál čas na rozloučení s dřevákem.
Celý text
Tinka Ivan
Ivan Tinka

Vltavská – vizitka Prahy 7

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Nenechte si ujít

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

ZPS

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kde máme starostu?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Vánoční trhy UPDATE

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Vánoční trhy

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Jaká budeš Praho 7?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Chcete vědět o dění v Praze 7 víc?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Využívejte ty, které zaměstnáváte

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Každý občan svůj plakát

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Jak se ZPS osvědčuje?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Uvězněná školka

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Nejsou památkáři jako památkáři?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Likvidace pražské zeleně jako epidemie

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Revitalizace ostrova Štvanice

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

A je to!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Nadstavba Vltavská

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Každý strom svého investora

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Střípky z radnice

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Nevšední podívaná

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Aktualizace Strategického plánu hl.m. Prahy

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Chcete mě někdo ? (Hobulet)

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Vítejte v Holešovicích!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Metro do Ruzyně s otazníky

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

MA21 – účinná agenda k likvidaci dotěrných (občanů)

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

S péčí dobrého hospodáře...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Řezáčovo náměstí - Never ending story

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Jede vláček kolejáček – od Prahy až do Kladna

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kašpárek stále aktuální!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Řezáčovo náměstí forever

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Občané poskytli starostovi oporu

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Holešovický jazykový koutek

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Památkář zazdívák? (Řezáčovo nám.)

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kde končí svobodný přístup k informacím?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Mohlo to dopadnout mnohem hůř!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Parčík u kostela sv. Antonína jinak?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Výzva k přehodnocení úprav parčíku u kostela sv. Antonína

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

A přece jsme na ně vyzráli...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Je všechno jenom náhoda?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Řezáčovo náměstí (téměř) v gala

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Stanovisko MČ Praha 7 k projektu Prague Marina IIA

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Máte rádi šeříky?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Hyde Park na Letné?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Když právo dostává na frak

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Když je úřad pro legraci

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Bylo by to krásné, kdyby...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Zase jenom jeden planý apel?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Co možná nevíte

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Jak si (prýWinking občané naplánovali nový vzhled náměstí...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Cenzura je když...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Klid na práci, aneb všechno jsou to pomluvy!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Demokracii v Praze 7 si podkopávat nenecháme !

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Musíme si pomáhat...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Marína, Marína, Marína...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Usnesení rady k zamyšlení

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Když právníkům nejdou počty

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Plnění programového prohlášení rady - majetek

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kostlivci ve skříni ZPS

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Může za to pan Stejskal!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.2.2008

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Spojil jsem nepříjemné s neužitečným

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Z rozpočtu MČ pro rok 2008

V přílohách usnesení rady č. 102/08 lze najít řadu zajímavých informací o plánovaných příjmech a výdajích naší městské části ZDE. Některé položky by sice potřebovaly pro laika bližší vysvětlení, ale celkovou orientaci v hospodaření radnice je možné získat. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. Alespoň několik základních údajů z těchto dokumentů je vybráno do následujícího textu, třeba v podrobnějším zkoumání jednotlivých položek naleznou zalíbení i další zájemci.
Ivan Tinka
Celý text

Teorie řízení.

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Čeho se vedení radnice Prahy 7 najednou tak zaleklo?

Diskuse na internetových stránkách Prahy 7 probíhají zhruba od léta 1999, tu v mírnější, tu v ostřejší formě, někdy v obecné, jindy v osobní rovině. V osobní pak jak mezi představiteli radnice a jednotlivými občany, tak i mezi jednotlivými občany samotnými. Vyskytly se příspěvky i velmi nízké, urážlivé, útočné ...I v minulosti se vedení radnice snažilo tyto diskuse usměrňovat více k obrazu svému, ale nikdo dosud nezasáhl tak, aby zakázal diskusi mezi občany (resp. diskusi vůbec). Příslušná část upozornění pro přispěvatele zní: Odstraněny budou rovněž příspěvky, které se nevztahují k tématům jednotlivých sekcí diskusního fóra, neobsahují jasně formulovaný dotaz na zaměstnance Úřadu MČ Praha 7 či členy samosprávy nebo jsou součástí vzájemných diskusí občanů. Veškeré příspěvky v rozporu s výše uvedenými pravidly budou odstraněny včetně celých podstromů. Zdánlivě jde o prkotinu – když se ale nad tím zamyslíme, může jít o mnohem víc. A proto jsem se této „prkotině“ rozhodl věnovat v tomto příspěvku.
I.Tinka
Celý text

Privatizace – rok poté

Píše se datum 20.1.2007 a Pražský deník ve svém zpravodajství uvádí:
Privatizace v Holešovicích má konečně zelenou !!
,,Doufáme, že se nyní už situace bude vyvíjet příznivě a lidé budou mít do konce roku byty ve svých rukou,” uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének. ,,Zákon je na naší straně. Teď bude ještě důležité, abychom se dohodli s katastrem nemovitostí na vymezení bytových jednotek. Potom by mohl být realitou říjnový termín ukončení privatizace,” dodává.
Jsme sice o rok starší, ale bohužel to přání starosty a nemalého počtu nájemníků v privatizovaných domech zůstalo nesplněno. Pokusme se nyní shrnout, co se vlastně během toho roku událo.
I.Tinka
Celý text

Letná – ticho po pěšině?

Píši tyto řádky s určitým smutkem v duši, protože zatímco o psím h...se dokáže rozproudit debata téměř na život a na smrt, zdá se, že budoucnost Letné nikoho moc nebere. Ani občany, ani média. Poté, co se v usnesení rady naší MČ č. 1431/07 dne 3.12.07 objevilo, že rada
1. Bere na vědomí informaci o záměru vyhlášení Ideové urbanistické soutěže o návrh využití a architektonické ztvárnění Letenské pláně
2. Schvaluje předložený návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 - Informace o záměru vyhlášení ideové urbanistické soutěže o návrh využití a architektonické ztvárnění Letenské pláně
jsem očekával, že se přece jenom rozproudí debata minimálně na úrovni naší městské části, že se třeba vedení radnice odhodlá iniciovat setkání s občany, aby si k budoucnosti Letné vyslechlo jejich názory, nebo že se více této záležitosti budou věnovat i média a osloví odborníky i neodborníky, lidi z ulice, studenty i školáky – zatím ale nic, nic, nic. Možná je na vině i to, že se o nějaké soutěži až tak moc toho neví.

I.Tinka
Celý text

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část V

Tak toto je prozatím poslední část příběhu. Jestli bude ještě v nějaké formě pokračovat nebo ne, to zatím nevíme. Jisté však je to, že řada otázek zůstala nezodpovězena, pochybnosti nebyly odstraněny, do myšlenek účastníků ze strany občanů se vtírá ono známé „kdyby sem to byl býval věděl....
Celý text

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část IV

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část III

Velmi, velmi za těžko bylo smířit se se silovým vítězstvím radnice nad věcnými argumenty či požadavky občanů. Někdo to vzdal, ale našli se i takoví, kteří neztratili víru v sílu věcných argumentů. Jako paní Tylová, jak plyne z následujících dvou apelů.
Celý text


Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část II

Ze zápisů pana Mgr. Nového, i když velmi heslovitých, je zřetelně vidět, jak marný byl souboj mezi utkvělou představou radnice o kamenném náměstíčku a snahou občanů o zachování každého kousíčku pro lidskou bytost příznivého životního prostředí. Jistě si každý umí představit, že za jednotlivými hesly je podstatně širší obsah, než se panu Mgr. Novému podařilo zachytit. Číst lze ovšem i mezi řádky – kdysi jsme to všichni uměli.
Celý text

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část I

Kdybychom sestavili dokument byť jenom z  písemných aktivit zúčastněných občanů, vydalo by to jistě na několik dvacetistránkových čísel nového měsíčníku Hobulet na křídovém papíře. Avšak i výběr písemných dokladů o marném úsilí občanů z několika posledních měsíců je natolik rozsáhlý, že bude vhodné podávat ho v přiměřených dávkách, aby nebyl čtenář přemírou málo povzbudivých informací přesycen najednou.
Kdo se dostal s touto kauzou do kontaktu velmi dobře ví, že největší úsilí o zlidštění Řezáčova náměstí vyvinula paní Alice Tylová. Proto první kapitola je zcela přirozeně věnována jejímu pohledu na celou záležitost, ze kterého je též vidět, o co kolem Řezáčova náměstí šlo.
Ivan Tinka
Celý text


Občané, radnice a bezpečnost

Když jsem se vypravil na setkání rady s občany na téma bezpečnost v naší městské části očekával jsem s nadějí dvě věci:
- hojnou účast nespokojených spoluobčanů s přehršlí konstruktivních námětů,
- promyšlený projekt nového vedení radnice vycházející z programového prohlášení rady, která v něm tvrdí, že „zajištění bezpečí občanů vnímá jako jednu z nejzákladnějších priorit“.
Jak jsem se mýlil se můžete dočíst v dalším textu.
Celý text
Ivan Tinka

Nový Hobulet mi píše.

Nevím čím jsem si to zasloužil, ale napsal mi sám Nový Hobulet na mojí soukromou mailovou adresu, i s linkem na ukázku, jak bude vypadat.
Také mi podepsaná paní Polišenská, nabízí inzerci. Tím vznikl chaos, jestli paní Polišenská není Hobulet. Bylo by dobré, aby si to oba jak je to s tou korespondencí vyjasnili. Není z toho totiž jasné, zda je mi k dispozici Hobulet, či paní Polišenská. Posuďte sami. Jak jsem to dostal, tak jsem to dal
SEM.
Jiří Stejskal

Setkání s občany 6. září 2007 krzevá Strossmayerák, Hobulet a ostatní

Zúčastnil jsem se .....
V domění, že se dozvím, jak to bude se Strossmayerákem, kam se umístí auta, jejichž parkovací místa budou zabrána nesmyslným rozšířením chodníku (ne že by z něho padali lidi) k zastávce tramvaje, jak se změní průjezdnost návazných ulic, zkrátka jak se dostanu sakra domů a jak z domova, ale to ne.
Místo toho jsem zažil několik smutných a několik groteskních situací. A dokonce i příjemné setkání.

Jiří Stejskal
Celý článek

Nerad s tím otravuji.

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Když dojde trpělivost...

Občané si opakovaně stěžují na různé nešvary, které jim ztrpčují život a opakovaně se dozvídají, že to či ono je v kompetenci někoho jiného, že naše městská část má jenom omezené možnosti, jak situaci řešit, a tak stížnosti končí často přeposláním někam na Magistrát, odkud se vrátí zpravidla se zdůvodněním, proč něco nejde. No a když občanovi dojde trpělivost, tak nasbírá sílu, a na ten Magistrát se obrátí sám. Třeba e-mailem, jak dokládá následující příspěvek.
Celý text

A co děti?

V dopravní zácpě na „Dé jedničce“ mne pobolíval žaludek. Aby ne, když jsem si ke „knedlu vepřu zelu“ dal limonádu. Nevím, proč má člověk trpět kvůli hazardérům, kterým jsou omezení stejně „šumák“?! Jsme přeci součástí Evropské unie, tak bychom měli přijmout i její zvyklosti! Asi to bude tím, že český člověk bude přeci jen jiný. Ještě, že máme tak moudré politiky!
Celý text

My na to máme!

Odpoledne cestou že šestky do Holešovic jsem se jako každý den po práci potil v koloně aut kodrcajících se na dlažebních kostkách Letenské pláně a přemýšlel o druhé jistotě našeho života. Ne že bych měl něco proti daním, ale na svoje prachy jsem byl vždycky opatrnej! Ještě, že se buduje vnitřní a vnější okruh! Nebýt sametové revoluce, byli by ho jistě zdárně dokončili již komunisti. Vládám předchozím to člověk také nemůže zazlívat, musely se přece nejdřív rozkoukat!

Celý text

HOBULET v PDF

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

A já se tam fakt necpal.....

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Likvidace státních podniků jako výnosný džob?

Zdá se, že se v Praze 7 budeme moci chlubit zase jedním rekordem: délkou likvidace státních podniků. Jak vyplynulo z informace současného likvidátora Ing. Lintymera na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2007, on se ani při svých bohatých zkušenostech s takovou dobou likvidace státních podniků ještě nesetkal. Kdo měl možnost si tento referát vyslechnout, mohl si ukroutit hlavu nad tím, co vše je možné, aniž by kdokoliv nesl jakoukoliv odpovědnost.
Celý text

Zóna placeného stání definitivně?

hlavicka-znacky

Tisková zpráva magistrátu říká:
Hlavní město vyhlásí konkurz na správce zón placeného stání v městských částech Prahy 1, 2, 3 a 7. Správcem se stane soukromý subjekt, provozovatelem a příjemcem tržeb bude metropole. Parkovací automaty v ulicích zůstanou, přibudou časově omezené karty. Celý systém by měl začít fungovat od září tohoto roku. Dnes o tom rozhodla Rada hlavního města Prahy.
Celý text

Zóna placeného stání s rozpaky

Jako rezident v Praze 7 bych se měl těšit na zavedení ZPS, která by měla ukončit nebo omezit to časté kroužení ulicemi při hledání parkovacího místa. Když bylo zavedení zón placeného stání v Praze 3 a v Praze 7 v roce 2004 na základě podpisové akce několik tisíc občanů pozastaveno, očekával jsem důkladnější a promyšlenější přípravu celého projektu. Zdá se ale, že vše skončilo pouze odložením k ledu a postupným vyšuměním možná dobrých úmyslů, jak dokládají i materiály, nacházející se k ZPS na stránkách MČ Praha 7. Poslední aktivita magistrátu je tam usnesení zastupitelstva z 24.6.2004, které ukládá Radě HMP vypracovat koncepci dopravy v klidu a zřizování zón placeného stání v hl.m. Praze a předložit ji Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 31.1.2005. Tato koncepce se však už na stránkách MČ nenachází, a i když se ji podaří dohledat na stránkách magistrátu HMP, moc konkrétních informací se tam občan nedozví.   
Celý text

První prodloužená nového zastupitelstva

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Důvěra a podpora starostovi

JecmenekPodle prvních kroků nového vedení radnice se zdá, že zatímco dřívější vedení hledalo spíše důvody proč něco udělat nejde (a dokázalo to sáhodlouze vysvětlovat), nové vedení nabralo kurs k věcnému řešení problémů. Alespoň u privatizace v domech s půdními byty se to tak jeví, i když zatím není zcela jasné, jaký výstup od starosty a nových radních směrem k zastupitelům můžeme doopravdy očekávat. Doufejme však, že současné kroky rady nejsou jenom zastíracím manévrem, ale jsou míněny jako seriózní přístup k řešení problému, který tady zanechalo minulé vedení radnice. Se skutečností se brzy seznámíme, a to na jednání zastupitelstva 29.1.07.
Celý text

Jak bude dál sloužit Hobulet občanům Prahy 7?

images

Nejsem patrně sám, kdo pociťuje naprostou absenci když ne kritických, tak alespoň vyvážených informací o činnosti radnice v naší městské části prostřednictvím novin MČ Hobulet. Nevšiml jsem si, že by někomu bylo dovoleno byť se jenom zmínit o kauze projektu výstavby půdních bytů (dosud uspokojivě neuzavřené ), o kauze likvidace státních podniků v Praze 7, kde je až podezřele ticho po pěšině, nebo o některých nápadně drahých stavebních zakázkách. Nevšiml jsem si, že by vedení radnice bylo kdykoliv nuceno svá problematická rozhodování veřejně obhajovat třeba právě na stránkách radničních novin.
Celý text

Udávat či neudávat?

Na toto téma se rozproudila diskuse na diskusním fóru internetových stránek městské části, kde na radu jednoho spoluobčana obracet se na l. 156 píše p. Stejskal: „Asi vám nerozumím: Pokud na hlavní třídě na zákazu zastavení, či na chodníku pravidelně tato auta stojí a kolem jezdí nevšímavě vozy všech policií, tak to mám udat, aby se to začalo řešit? To mi otevíráte nové obzory.“
Celý text

Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise

Klub Praha 7 Věcí veřejných nabídl dopisem předsedkyně klubu P. Tuzarové celkem 12 profesionálně zdatných občanů pro práci ve výborech a komisích z řad svých členů a příznivců, kteří by svoji kvalifikaci jistě dokázali v těchto orgánech úspěšně uplatnit. Na zasedání dne 5.12. uložila rada starostovi připravit odpověď na tento dopis do 19.12.06 (viz příspěvek níže), což splněno nebylo, ale bylo přesunuto jako úkol pro radu, připravit odpověď do 29.1.07, kdy má být řádné zasedání zastupitelstva MČ.
Celý text

Rebelové uspěli?

Ani ne měsíc od setkání starostů městských částí Praha 1 – 22 (proběhlo 12.12. 06 – viz příspěvek níže) se zdá, že se rýsuje řešení. Otevřený dopis, který vzešel z tohoto setkání, ve kterém vytýkali ministerstvu práce a sociálních věcí problematické řešení nového systému vyplácení sociálních dávek, přiměl ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby se sešel se zástupci pražského magistrátu i radnic.
Celý text

Je HOBULET otevřený kritickým názorům občanů?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Návrh na členy komisí do Věcí veřejných v Radě MČ Praha 7

Usnesení rady č. 2114/06 ze dne 5.12.2006
Rada MČ P7 po projednání bere na vědomí: Dopis, adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Ukládá úkol:
Vyřídit a předložit na jednání R MČ P7 odpověď na dopis adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Určen: starosta Ječmének Marek
Termín: 19.12.2006

Psi ve městě versus čistota veřejných komunikací.

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Návrh Klubu Praha 7 Věcí veřejných

Příznivci a členové klubu Praha 7 Věcí Veřejných jsou si vědomi toho, že pro trvale dobrou práci volených orgánů ve prospěch jejich voličů nestačí ojedinělá kritika, jednotlivé náměty či dílčí návrhy, ale že je nutná dlouhodobé systematická spolupráce s těmito orgány. Jednou z možností je práce v poradních orgánech rady (komisích) nebo kontrolních orgánech zastupitelstva.
Celý text

Dokáží noví zastupitelé napravit resty svých předchůdců?

Pohled na přehled postupu privatizace u domů s plánovanými půdními byty jasně dokládá, že pro dosluhující Radu MČ nejsou ani sliby občanům ani usnesení zastupitelstva nijak závazné. Ze slíbených závazných nabídek pro 43 domů do konce října jsou odeslány nabídky pouze pro 11 domů, k vyřazení domů z půdního programu, které nemají k 30.9. pravomocné stavební povolení, nedochází vůbec. Proto je zorganizována nová petiční akce, na které se podílí petiční výbor občanů, Klub Praha 7 Věcí veřejných, Občanská sdružení Praha 7 - Janovského a Praha 7- Kamenická 39, a sdružení nájemníků v ul. Dukelských hrdinů. Petice je určena novému zastupitelstvu s nadějí, že se pokusí urychleně napravit důsledky selhání odcházející Rady MČ Praha 7.
Text petice

Naše šance

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

V hlavní roli radní Hasal

Zvláště pro všechny občany, bydlící v blízkosti Řezáčova náměstí, známého jako "Heřmaňák".
Celý text

Poslední dějství aneb válčili jsme za starostky

Když jsem líčil kolegovi v práci, jak razantním způsobem se na posledním jednání zastupitelstva snažila paní starostka zabránit občanům vystoupit se svými dotazy a připomínkami, zeptal se mě: „A co pak, odešli jste?“ „Odešli“ povídám. „No tak vidíš, “ on na to, „za totality by vás ještě zavřeli.“ A tak jsem si uvědomil, že jsme v té demogracii opravdu o kus poskočili: Za totality na nás kašlali a za takové vystoupení by nás nejspíš byli opravdu zavřeli. Dnes na nás jenom kašlou. Kdyby to nebylo celé tak trapné, byla by to vlastně taková trochu rozverná komedie. Posuďte sami.
Celý text

zdroj
Velká demokratka (občanská )
starostka PhDr. Ivana Ku
čerová

Proč městská rada nemá své občany ráda?

Funkční období současné rady městské části Praha 7 ve složení Bezděk Vladimír, Douda Pavel MUDr., Hasal Štěpán, Hoffmann Petr Ing, Kechner Otto Ing., Kučerová Ivana PhDr., Lieberman Ari, Piskáček Jiří Mgr., Vavřinec Tomáš JUDr. se pomalu chýlí ke konci. Pro některé spoluobčany bylo působení této rady jistě prospěšné, vždyť jenom to přidělování různých příspěvků a dotací představovalo každý rok „pár“ milionů korun. Na druhé straně je tady početná skupina občanů - jde o stovky rodin - kteří se mohou oprávněně cítit podvedeni a poškozeni a právem se ptají, proč je nemá městská rada ráda? Celý text

images

Optokabel u kostela sv. Antonína

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

SMRAD! Občany trápil, trápí, a bude trápit?

Zápach šířící se z Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) trápí řadu obyvatel naší městské části, ale mnohem víc si užijí obyvatelé v přilehlých částech Prahy 6. Tomu odpovídá i řada příspěvků v diskusích na webových stránkách Prahy 6. Velmi aktivně se této záležitosti věnuje J. Škvor a snad se nebude zlobit, když jeho informace a odkazy poslouží i obyvatelům Prahy 7. Celý text
I. Tinka

images

Douda prostě bydlet musí!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Zrušení regulace maximálních cen za odtah nesprávně parkujících automobilů

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Rezidenční stání na Praze 7

Jsem přesvědčen o tom, že převážná většina občanů Prahy 7 zónu parkování nechce.
Co chtějí ale všichni, je mít večer kde zaparkovat.
Celý text

images

Psí lejna na vaši hlavu, pánové...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Otázky pro Radu a Zastupitelstvo

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Práva občanů městské části

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...