Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise

Klub Praha 7 Věcí veřejných nabídl dopisem předsedkyně klubu P. Tuzarové celkem 12 profesionálně zdatných občanů pro práci ve výborech a komisích z řad svých členů a příznivců, kteří by svoji kvalifikaci jistě dokázali v těchto orgánech úspěšně uplatnit. Na zasedání dne 5.12. uložila rada starostovi připravit odpověď na tento dopis do 19.12.06 (viz příspěvek níže), což splněno nebylo, ale bylo přesunuto jako úkol pro radu, připravit odpověď do 29.1.07, kdy má být řádné zasedání zastupitelstva MČ.
Celý text