Pořizování zásad územního rozvoje

Holesovice
Existují možnosti, kdy se občané mohou seznámit s rozvojovými plány města a případně se k nim i vyjádřit. I když šance na ovlivnění je zanedbatelná, je to alespoň příležitost. Jedna z nich plyne z oznámení na úřední desce ZDE. Jedná se o veřejné jednání k návrhu zásad územního rozvoje (ZÚR) Prahy, které se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2. V rámci informovanosti co nejširšího počtu občanů pokládá magistrát za vhodné, aby oznámení o projednání bylo vyvěšeno na úředních deskách městských částí po dobu 30-ti dnů.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno také na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 v  době od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.
Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně, např. ZDE.
Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.
Připomínky může podat každý.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka