Jede vláček kolejáček – od Prahy až do Kladna

Titul1

Rada MČ Praha 7 ve svém usnesení č. 0680/08 ze dne 17.6.2008 po projednání konstatuje,
že záměr " Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně -I. etapa" bude mít vliv na kvalitu ovzduší, na přírodní památku Královskou oboru a na hlukovou zátěž na území Prahy 7, a že oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.
Dále Rada požaduje, aby záměr "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně -I. etapa" postoupil do další etapy a byl posuzován z hlediska vlivu na ovzduší v době výstavby a dále z hlediska vlivu na zatížení hlukem na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text