Aktualizace Strategického plánu hl.m. Prahy

Strateg
Na úřední desce MČ Praha 7 se sice objevila informace z ministerstva životního prostředí, že jako příslušný úřad v souladu s § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zasílá k vyjádření návrh koncepce „Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil předkladatel podle § 10e zákona, a že dotčený kraj a dotčené obce s rozšířenou působností jsou žádány ve smyslu §16 odst. 3 cit. zákona neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Jenomže kdy se objeví na naší úřední desce i ta podstatná informace o veřejném projednávání, je ve hvězdách. A tak nezbývá než sáhnout na web magistrátu a potřebné informace si zjistit tam - viz
ZDE

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text