Kdo Blanku Pražanům nepřeje?

Blanka
Na úřední desce MČ P7 je v termínu 18.8.2010 až 3.8.2010 vyvěšena zajímavá informace, která by asi neměla ujít pozornosti zejména občanů Prahy 7. Když vynechám nezbytné odkazy na jednotlivé paragrafy zákonů, obsah této informace je následující:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy jako speciální stavební úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o odstranění provozně ucelené části stavby "MO Blanka č.0079 Špejchar-Pelc Tyrolka" v rozsahu objektů inženýrských sítí a podzemních garáží Letná včetně souvisejících objektů na vyjmenovaných pozemcích v katastrálních územích Hradčany, Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Troja a Libeň v Praze 6, 7 a 8, realizované na základě stavebního povolení č.j. … ze dne 29.12.2006, změněného rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj … ze dne 20.6.2007, které bylo na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj …. ze dne 17. června 2010 zrušeno a řízení zastaveno. Právní moc nabylo dne 3.7.2010.
Poměry na stavbě byly zjištěny při kontrolní prohlídce stavby dne 16.4.2010 na stavbě MO Blanka.
Bylo zjištěno, že část předmětné stavby je již realizována a část je ve stadiu realizace bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, tj. bez pravomocného stavebního povolení.
U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud půjde o stavbu shora uvedenou, stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
V tomto řízení postupuje podle … stavebního zákona. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.

Já tedy nevím, mně to ale silně připomíná Kocourkovské, když si postavili školu bez oken a pak do ní v kýblech nosili světlo…

Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)